Representation in Sweden

News

Pages

Badvattenrapporten
2017-05-24

Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån statistik om vattenkvaliteten vid Europas badplatser.

Mer än 85 procent av de badplatser som kontrollerades i Europa 2016 klarade den högsta normen ”utmärkt” kvalitet – dvs. var i huvudsak fria från föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön – enligt den årliga badvattenrapport som offentliggörs i dag. Över 96 procent av badplatserna uppfyller EU:s minimikrav för vattenkvalitet.

Eurosedlar
2017-05-22

Under måndagen uppstod ett missförstånd om att EU-kommissionen skulle kräva att alla medlemsländer inför euron som valuta senast 2025. Uppgifterna säga vara hämtade från ett läckt utkast till diskussionsunderlag om EMU.

Valdis Dombrovskis, vice kommissionsordförande med ansvar för eurosamarbetet, säger i en kommentar:

”Det har uppstått viss förvirring. Det vi diskuterar i det kommande reflektionspapperet är fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen. Det betyder inte att alla EU:s medlemsländer måste gå med i euroområdet. Det finns ingen specifik tidsgräns men vi uppmuntrar naturligtvis alla medlemsstater att göra nödvändiga förberedelser.”

Husbygge
2017-05-22

EU-kommissionen lägger i dag fram sina rekommendationer för de enskilda medlemsländernas ekonomiska politik under de kommande 12–18 månaderna.

Ekonomin i EU och euroområdet har visat sig motståndskraftig, men utmaningar finns kvar, exempelvis långsam produktivitetstillväxt till följd av krisen, bestående ojämlikheter och osäkerhet, främst på grund av externa faktorer. Kommissionen uppmanar därför medlemsländerna att genomföra ekonomiska och sociala prioriteringar som fastställts på Europanivå: ökade investeringar, fortsatta strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik. Särskild vikt läggs på utmaningar och prioriteringar för euroområdet.

Rekommendationerna till Sverige handlar som tidigare till stor del om bostadsmarknaden och hushållens riskabelt höga belåningsgrad.

The future of Europe
2017-05-16

1 mars publicerade EU-kommissionen en så kallad vitbok om EU:s framtid. Där presenterades fem tänkbara framtisscenarier.

Vitboken kompletteras med en serie diskussionsunderlag i aktuella ämnen. De som publicerats hittills är:

- EU:s sociala dimension

- Hur vi bemöter globaliseringen

Spring forecast
2017-05-12

Tre gånger om året gör EU-kommissionen en prognos för de kommande årens ekonomiska utveckling i EU. 11 maj kom vårprognosen och innehållet är positivt, både för EU i sin helhet och för Sverige.

Passport map Europe
2017-05-04

Sveriges regering har beslutat att ID-kontroller inte längre ska göras av trafikbolagen för resande från Danmark. Samtidigt förstärks gränskontrollerna på den svenska sidan.

EU-kommissionen rekommenderar att Sverige, tillsammans med Österrike, Tyskland, Danmark och Norge, fasar ut de tillfälliga gränskontrollerna under de kommande sex månaderna.

Social pillar
2017-05-02

EU-kommissionen presenterar förslag för förbättrad balans mellan arbete och familjeliv

Airport Woldig-cc0
2017-04-21

EU har antagit en lagstiftning för att se till att passagerarna har rättigheter vid  förseningar när de reser med flyg, tåg, båt eller buss.  När olika transportsätt används efter varandra för att nå ett resmål kan dock inte passagerarnas rättigheter garanteras för hela resan.  Detta beror på att EU:s nuvarande lagstiftning om passagerares rättigheter reglerar de olika transportsätten var för sig.

Nu vill Europeiska kommissionen undersöka hur man kan skydda passagerarna bättre när man använder "multimodala transporter", som exempelvis tågresa till flygplatsen, sedan flyg och sedan ytterligare en tågresa. 

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
A woman and children in the snowy refugee camp of Krnjača, Serbia
2017-04-18

De senaste två åren har ett ökande antal barn migrerat till EU, många av dem utan sina familjer.

EU-lagstiftningen och medlemsländernas lagstiftning omfattar en solid ram som skyddar barn, men senare tids ökade migrationsflöden har pressat de nationella systemen och visat på luckor och brister. Därför lägger EU-kommissionen fram åtgärder för att stärka skyddet för alla barn som migrerar hit, i alla skeden av processen. Det är nödvändigt att se till att de barn som migrerar till EU snabbt identifieras vid ankomsten och får en barnanpassad behandling. Utbildad personal måste kunna bistå barnen under den tid som deras status fastställs och barnen måste får hållbara långsiktiga framtidsutsikter genom bättre tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård. Skyddet av barn är en central prioritering i den europeiska migrationsagendan, och EU-kommissionen kommer att fortsätta att stödja EU-ländernas insatser genom fortbildning, vägledning, operativt stöd och finansiering.

2017-04-11

Sedan fem år presenterar EU-kommissionen en årlig genomgång av EU-ländernas rättssystem, för att hjälpa de nationella myndigheterna att bli effektivare.

Nu har 2017 års rapport publicerats.

Pages