Sökväg

Navigering

Extra EU pengar till svensk uppfinning

Extra EU pengar till svensk uppfinning

Europeiska forskningsrådet delar ut ett extra bidrag till kommersiella och samhällsnyttiga innovationer. Idag tillkännages vilka forskare som får dessa bidrag. En av dem är den svenske professorn Björn Ottersten, som utvecklat en lavin-app.

 

Hur tekniken kan rädda skidåkare som fastnat i laviner

Varje år dör människor i lavinolyckor. 90 % av de offer som undsätts inom 15 minuter överlever, men siffran minskar drastiskt efter 45 minuter. Med koncepttests bidraget kan professor Björn Ottersten undersöka om det går att påskynda reaktionstiden hos räddningsarbetarna, och därigenom rädda liv. Det finns visserligen många elektroniska apparater för att lokalisera skidåkare, men de är svåranvända.

Införandet av smarttelefoner har revolutionerat användningen av mobila tjänster. Syftet med projektet, som finansieras av Europeiska forskningsrådet, är att utveckla en smarttelefon-app som kan lokalisera den skadade skidåkaren genom att utnyttja de signaler som sänds ut av andra skidåkares elektroniska utrustning. Detta är en revolutionerande teknik eftersom den innebär att folk inte behöver köpa någon extra utrustning. Genom trådlös uppkoppling fungerar andra smarttelefoner i området som spårsändare.

Professor Ottersten har hämtat idén från sin forskning i elektronik och inte minst inspirerats av sitt arbete med utformning av flerdimensionella sändare och mottagare som används inom trådlös kommunikation, även detta finansierat genom Europeiska forskningsrådet.

Proof of concept

Grundforskningen är inriktad på att få vetenskapen att gå framåt, men kan ibland generera oväntade tillämpningar. Därför erbjuder Europeiska forskningsrådet (EFR) ett extra forskningsbidrag, Proof of Concept,(bidrag för att bevisa funktionaliteten hos ett koncept) så att bidragsmottagarna kan komma närmare marknaden med sina pionjärarbeten. Idag publicerades slutresultaten i den senaste ansökningsomgången – totalt 67 ledande forskare som redan får EFR-finansiering har fått ett extra bidrag på upp till 150 000 euro var. Projekten omfattar allt från en undersökning av de molekylära orsakerna bakom psykisk ohälsa till tekniska innovationer som kan bidra till att rädda skidåkare som fångats i laviner eller mäta extrema vågor (mer information om projekten härpdf).

Det här stödet kommer att hjälpa idéer att bli innovation, säger EU-kommissionär Máire Geoghegan-Quinn med ansvar för forskning, innovation och vetenskap. Forskningsrådets Proof of Concept-bidrag uppmuntrar ett nytt slags tänkande bland forskare och hjälper dem att göra så mycket som möjligt av sin grundforskning. Det nya tänkandet kan bidra till återhämtningen i Europa och förbättra vår livskvalitet.

Det extra bidraget kan gå till bland annat kommersiella och samhällsnyttiga tillämpningar, t.ex. för att fastställa immateriella rättigheter och utforska kommersiella möjligheter och affärsmöjligheter, eller tillämpningar för teknisk validering.

I den här ansökningsomgången har nu totalt 67 extra bidrag delats ut och de sista 34 offentliggjordes idag. De första 33 bidragen tillkännagavs i september 2013. I den andra omgången går bidragen till forskare i tretton länder inom europeiska området för forskningsverksamhet: Nederländerna (5), Tyskland (4), Storbritannien (4), Irland (3), Israel (3), Spanien (3), Schweiz (3), Belgien (2), Frankrike (2), Sverige (2), Danmark (1), Finland (1) och Italien (1). Bland vinnarna finns professor Ada Yonath, nobelpristagare i kemi (2009), som sedan 2012 arbetar på ett projekt som får ERF:s bidrag till avancerad forskning.

Totalt 147 förslag deltog i den andra omgången. Budgeten för hela ansökningsomgången är 10 miljoner euro och nästan 5 miljoner har öronmärkts för denna andra omgång. Nästa inbjudan att lämna projektförslag — Proof of Concept 2014 — är nu öppen (för ERF:s bidragsmottagare) med en första tidsfrist den 1 april 2014.

Förteckning (andra omgången)pdf över de 34 utvalda forskarna — i bokstavsordning inom varje grupp av länder

Förteckning (hela omgången)pdf över de 67 utvalda forskarna — i bokstavsordning inom varje grupp av länder

Bakgrund

Europeiska forskningsrådet (ERF) lanserade finansieringsinitiativet Proof of Concept i mars 2011 för att stimulera innovation. Ett enskilt bidrag kan vara värt upp till 150 000 euro. Ansökningsomgången är öppen för alla huvudforskare som för närvarande får bidrag från EFR eller har beviljats bidrag som löpt ut mindre än tolv månader innan ansökningsomgången offentliggjordes. Finansieringen gäller upp till arton månader per bidrag.

Europeiska forskningsrådet inrättades 2007 och är det första europeiska finansieringsorganet för spetsforskning. Det ska stimulera vetenskaplig excellens i Europa genom att uppmuntra konkurrens om finansiering mellan de allra bästa, kreativa forskarna oavsett nationalitet och ålder. EFR strävar också efter att locka toppforskare från hela världen till Europa. EFR drivs enligt en forskarstyrd metod eller ”bottom-up”-metod, som gör det möjligt för forskarna att identifiera nya möjligheter på alla forskningsområden. Sedan EFR startade sin verksamhet har man finansierat över 4 500 spetsforskningsprojekt i Europa och samtidigt blivit en referens för spetsforskning.

Inom sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) hade ERF en budget på 5,7 miljarder euro under åren 2007–2013. Inom det nya ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), Horisont 2020, har ERF fått en kraftigt ökad budget på mer än 13 miljarder euro.

Länkar

Europeiska forskningsrådets webbplats:

http://erc.europa.eu

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej