Representation i Sverige
Nyheter
Airport Woldig-cc0
2017-04-21

EU har antagit en lagstiftning för att se till att passagerarna har rättigheter vid  förseningar när de reser med flyg, tåg, båt eller buss.  När olika transportsätt används efter varandra för att nå ett resmål kan dock inte passagerarnas rättigheter garanteras för hela resan.  Detta beror på att EU:s nuvarande lagstiftning om passagerares rättigheter reglerar de olika transportsätten var för sig.

Nu vill Europeiska kommissionen undersöka hur man kan skydda passagerarna bättre när man använder "multimodala transporter", som exempelvis tågresa till flygplatsen, sedan flyg och sedan ytterligare en tågresa. 

A woman and children in the snowy refugee camp of Krnjača, Serbia
2017-04-18

De senaste två åren har ett ökande antal barn migrerat till EU, många av dem utan sina familjer.

EU-lagstiftningen och medlemsländernas lagstiftning omfattar en solid ram som skyddar barn, men senare tids ökade migrationsflöden har pressat de nationella systemen och visat på luckor och brister. Därför lägger EU-kommissionen fram åtgärder för att stärka skyddet för alla barn som migrerar hit, i alla skeden av processen. Det är nödvändigt att se till att de barn som migrerar till EU snabbt identifieras vid ankomsten och får en barnanpassad behandling. Utbildad personal måste kunna bistå barnen under den tid som deras status fastställs och barnen måste får hållbara långsiktiga framtidsutsikter genom bättre tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård. Skyddet av barn är en central prioritering i den europeiska migrationsagendan, och EU-kommissionen kommer att fortsätta att stödja EU-ländernas insatser genom fortbildning, vägledning, operativt stöd och finansiering.

Evenemang

I Rom för sextio år sedan lades grunden för det Europa som vi känner i dag och den längsta kända fredsperioden i Europas historia. Romfördraget blev startpunkten för en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt och skapade förutsättningar för välstånd och stabilitet för EU-medborgarna. 

På denna årsdag blickar Europa tillbaka med stolthet och framåt med hopp. I 60 år har vi byggt en union som främjar ett fredligt samarbete, respekt för människovärde, frihet, demokrati, jämställdhet och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Tillsammans tar vi oss an vår gemensamma framtid. 

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Här hittar du en översikt över evenemang i Sverige där vi särskilt uppmärksammar EU:s 60-årsjubileum och framtid:

Datum :
2017-03-01 - 2017-05-31
Tid :
00:00
handel

Det ställs idag stora krav på att företag ska ta socialt och miljömässigt ansvar – både i sin egen verksamhet och för hur varorna produceras och konsumeras. Att bidra till en hållbar framtid är en av handelns stora utmaningar.

EU-kommissionens nya handelsstrategi "Handel för alla" betonar vikten av att handelsavtal och preferensprogram ska användas för att främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning runtom i världen. Hur ska detta göras? Vilken roll har de olika aktörerna; EU-kommissionen, medlemsstaterna, företagen och konsumenterna?

Välkommen till ett seminarium där vi ska diskutera dessa och andra frågor som rör EU och hållbar handel med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, Maria Granefeldt, tf. generaldirektör för Fairtrade, Maria Smith, ICA, och Åsa Pettersson, Scania.

Datum :
2017-05-05
Tid :
14:00 - 15:30