Sökväg

Navigering

EU och dina pengar

Den största delen av EU:s budget, som t.ex. strukturfonderna, hanteras av EU:s medlemsstater. Här nedan finner du några av de förvaltande myndigheterna i Sverige.

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket är förvaltande myndighet i Sverige för EU:s regionala strukturfondsprogram, regionalfondsprogram samt för de gränsregionala samarbeten såsom INTERREG. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om bl.a. programperioden 2014-2020 och bläddra i projektbanken där du finner en lista över samtliga projekt.

Svenska ESF rådet

Svenska ESF rådet är förvaltande myndighet i Sverige för Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Läs mer om ESF rådets arbete på ESF rådets hemsida där du även finner en projektbank.

Universitets- och Högskolerådet (UHR)

Universitets- och Högskolerådet är förvaltande myndighet i Sverige för Erasmus+, det nya programmet för europeiskt samarbete 2014-2020 på områdena utbildning, ungdom och sport. Läs mer om möjligheterna till internationellt samarbete och utbyten för hela utbildningssektorn på UHR:s hemsida. Vissa delar av programmet Erasmus+ genomförs av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur DeutschEnglishfrançais(EACEA) i Bryssel.

Kulturrådet & Svenska Filminstitutet

Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har fått uppdraget att tillsammans utgöra kontaktkontor i Sverige för programmet Kreativa Europa, Europeiska kommissionens nya program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2014-2020. Programmet har en total budget om 1,46 miljarder euro för hela programperioden. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik. Statens kulturråd har huvudansvar för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA och båda svarar på frågor om det tredje sektorsövergripande programområdet där det nya lånegarantiinstrumentet ingår.

VINNOVA

VINNOVA är kontaktmyndighet i Sverige för EU:s nya program för forskning och innovation – Horisont 2020. Du kan läsa mer om Horisont 2020 på VINNOVAs hemsida.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är förvaltande myndighet i Sverige för EUs jordbruksprogram, landsbygdsprogram samt havs- och fiskeriprogram. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om bl.a programperioden 2014-2020 eller sök efter mottagare av stöd i databanken.

Migrationsverket

Migrationsverket är förvaltande myndighet i Sverige för EUs Asyl, Migrations- och Integrationsfond. Den nya fonden rör hela migrationsprocessen vilket öppnar för mycket bredare projekt än tidigare. Läs mer om fonden på Migrationsverkets hemsida.

Läs mer

Du kan även läsa mer om återflödet av EU:s bidrag och stöd till Sverige på EU-upplysningens hemsida inklusive deras broschyr Din guide till EU-stödpdf.

EU nära dig

Undrar du hur EU:s budget kommer till nytta i din region? Vad görs för att öka tillväxten? Få unga i arbete och skapa hållbar utveckling?

På webbplatsen EU nära dig hittar du information om projekt som delfinansierats av EU. Vi hoppas att informationen ska öka kunskapen om vad EU:s budget används till i Sverige och där du bor.

EU nära dig är under uppbyggnad och kompletteras successivt med nya projekt. Ett särskilt fokus kommer ligga på projekt inom ramen för den nya programperioden inom EU, dvs mellan 2014-2020. Kom gärna med förslag och synpunkter!

Sidan är framtagen på initiativ av EU-kommissionen i samarbete med Tillväxtverket, ESF rådet och Jordbruksverket.

 

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej