Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tento prieskum je anonymný. Každej odpovedi bude pridelené náhodné číslo spracovania. Nezhromažďovali sa žiadne technické identifikačné údaje. Správca údajov potvrdzuje, že táto informácia je správna, a zaručuje, že výsledky sa použijú len v súhrnnej forme, ktorá neumožní identifikáciu jednotlivcov v rámci danej kategórie odpovedí. Táto operácia spracovania údajov nebola oznámená dozornému úradníkovi pre ochranu údajov v zmysle úvodného ustanovenia č. 8 nariadenia (ES) č. 45/2001.
Súbory Cookies použité v prieskume Európa neobsahujú žiadnu osobnú informáciu a sú nastavené na tri mesiace. Súbory Cookies uchovávajú informáciu o cieľovej adrese url, aby bol používateľ po vyplnení dotazníka nasmerovaný späť, ako aj logický príznak, či používateľ dotazník už videl.