Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Polityka poufności

Sondaż jest anonimowy. Każdej ankiecie przydzielany jest losowy numer do celów przetwarzania. Nie są gromadzone żadne techniczne dane identyfikacyjne. Kontroler danych zaświadcza, że powyższe informacje są prawidłowe i gwarantuje, iż wyniki będą wykorzystywane w formie łącznej, która nie pozwala na identyfikację osób w poszczególnych kategoriach odpowiedzi. Ta operacja przetwarzania danych nie została zgłoszona do Inspektora Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami sekcji 8 Rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Pliki cookie stosowane przez ankietę serwisu Europa nie zawierają żadnych danych osobowych i pozostają aktywne przez trzy miesiące. W plikach cookie przechowywana jest informacja o docelowym adresie URL w celu przekierowania użytkownika po wypełnieniu ankiety oraz zmienna boolowska w celu ustalenia, czy użytkownik widział już wcześniej ankietę.