Navigācijas ceļš

Citi rīki

Paziņojums par privātumu

Šī aptauja ir anonīma. Katrai aizpildītajai aptaujai tiks piešķirts nejaušs apstrādes numurs. Netiek apkopoti nekādi tehniski identifikācijas dati. Datu apstrādātājs apliecina, ka iepriekš minētā informācija ir pareiza, un galvo, ka rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, tādējādi nepieļaujot atsevišķu personu identifikāciju noteiktā atbilžu kategorijā. Par šo datu apstrādes darbību nav ziņots datu aizsardzības inspektoram (DAI) saskaņā ar Regulas Nr. (EK) 45/2001 4. apsvērumu.
Sīkfailos, kurus izmanto aptaujā par tīmekļa vietni Europa, netiek iekļauta personīga informācija, un tie ir aktīvi trīs mēnešus. Sīkfailos uzglabā informāciju par mērķa vietrādi, lai pēc aptaujas aizpildīšanas pārvirzītu lietotāju, kā arī Būla funkcijas mainīgo, lai noskaidrotu, vai lietotājs jau nav apskatījis aptauju.