Navigointipolku

Lisätyökalut

Tietosuojalauseke

Kyselyn vastaukset käsitellään nimettöminä. Kullekin vastaukselle annetaan satunnainen käsittelynumero. Teknisiä tunnistetietoja ei kerätä. Rekisterinpitäjä vakuuttaa, että edellä olevat tiedot ovat oikein, ja takaa, että tulokset käsitellään koostetussa muodossa, jolloin eri vastausluokkiin kuuluvia vastaajia ei pystytä tunnistamaan. Tästä tietojenkäsittelystä ei ole ilmoitettu tietosuojasta vastaavalle henkilölle asetuksen (EY) N:o 45/2001 johdanto-osan 8 kappaleen mukaisesti.
EUROPA-sivuston kyselyssä käytetyt evästeet eivät sisällä henkilötietoja ja ovat käytössä kolme kuukautta. Evästeissä on tietoa kohteen URL-osoitteesta, jotta vastaaja voidaan kyselyn täyttämisen jälkeen ohjata eteenpäin, sekä Boolen muuttuja, jonka avulla selvitetään, onko vastaaja jo nähnyt tämän kyselyn.