Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Privaatsuspõhimõtted

Käesolev küsitlus on anonüümne. Igale vastusele antakse huupi valitud töötlusnumber. Tehnilisi identifitseerimisandmeid ei koguta. Andmete kontrollija kinnitab, et eespool toodud teave on õige, ja garanteerib, et tulemusi kasutatakse koondkujul, mis ei võimalda ühe vastusekategooria siseselt isikuid identifitseerida. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 põhjendusega 8 ei ole antud andmetöötlusoperatsioonist teatatud andmekaitsevolinikule (DPO).
Europa küsitluse poolt rakendatud küpsised (cookies) ei sisalda isiklikku teavet ja need seadistatakse kolmeks kuuks. Küpsised säilitavad teavet siht-URLi kohta, et kasutaja pärast küsitluse täitmist tagasi suunata, samuti Boole’i muutujat, selgitamaks välja, kas kasutaja on küsitlust juba näinud.