Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη. Όλες οι απαντήσεις θα λάβουν έναν τυχαία επιλεγμένο αριθμό επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων βεβαιώνει ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές και εγγυάται ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων ατόμων εντός κάθε κατηγορίας απαντήσεων.Αυτή η εργασία επεξεργασίας δεδομένων δεν έχει γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) σύμφωνα με την αιτιολογική παράγραφο αριθ.8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Τα cookies που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της έρευνας EUROPA δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και ορίζονται για τρεις μήνες. Τα cookies καταγράφουν πληροφορίες για τη διεύθυνση URL προορισμού για να οδηγήσουν αυτόματα το χρήστη αφού συμπληρώσει την έρευνα, καθώς και μία μεταβλητή Boolean ώστε να γίνεται γνωστό κατά πόσον ο χρήστης έχει ήδη δει την έρευνα.