Cesta

Další nástroje

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento průzkum je anonymní. Každé odpovědi bude přiřazeno náhodné zpracovávací číslo. Nejsou shromažďovány žádné osobní informace. Správce údajů potvrzuje, že výše uvedené informace jsou správné, a zaručuje, že odpovědi budou užívány v úhrnné podobě, která neumožní identifikaci jednotlivců v rámci jednotlivých kategorií. Tato operace zpracování dat nebyla oznámena úředníkovi pro ochranu údajů v souladu s bodem odůvodnění č. 8 nařízení (ES) č. 45/2001.
Soubory cookie využívané průzkumem portálu Europa neobsahují žádné osobní informace a jejich platnost je nastavena na tři měsíce. V souborech cookie se uchovává informace o cílové adrese url, na kterou je uživatel přesměrován po vyplnění dotazníku, a dále booleovská proměnná, která umožňuje zjistit, zda již uživatel dotazník viděl či nikoliv.