unknown label

Actualitat i premsaNotícies

Otras herramientas

Eines

Tornar a les notícies

Seguiment de les reformes econòmiques i del sistema financer a Espanya: com es fa i què diuen els informes de la UE?

08/03/2013 | Economia a la Unió Europea
Pantalla amb previsions financeres

La UE s’ha dotat d’un seguit de mecanismes per assegurar la convergència real de les economies europees. Els avantatges d’aquests mecanismes són múltiples: faciliten la planificació de la política macroeconòmica comuna, permeten identificar riscos, eviten efectes dominó i, com s’ha vist, faciliten l’accés dels Estats al finançament dels mercats. Entre aquests mecanismes hi ha l’anomenat ‘Semestre Europeu’, que consisteix en que, cada any, la Comissió proposa unes recomanacions generals en matèria de política econòmica que després aproven els Estats de la UE i, sobre aquesta base, cada Estat elabora el seu pressupost.

 

A més, per als països que tenen un dèficit pressupostari excessiu, la UE aprova unes recomanacions que marquen el camí, pactat entre tots els socis europeus, per reduir el seu dèficit i impulsar la competitivitat. Són recomanacions adaptades a cada país per crear les condicions per a un creixement sostenible i per a la creació d’ocupació, sobre la base d’unes finances públiques sanejades. La Comissió Europea s’encarrega de verificar l’aplicació d’aquestes recomanacions.

Espanya és un dels 19 Estats de la UE que  han de reduir el seu dèficit pressupostari. Així, el juny de 2012 els socis de la Unió Europea van aprovar un seguit de recomanacionspdfper a Espanya, centrades en reformes del sistema tributari (per a què garanteixi els ingressos i sigui més favorable al creixement), del mercat laboral (incloent-hi la reducció de la dualitat actual d’aquest mercat) i reformes estructurals que permetin el creixement. El document demanava també, per exemple, disminuir la fragmentació del mercat interior espanyol i liberalitzar el sector dels serveis i, particularment, d’algunes professions (la qual cosa, segons les dades de què disposa la Comissió Europea, podria aportar un increment del PIB espanyol del 0,7%).

L’estiu de 2012 la Unión Europea va decidir oferir ajuda a España per la recapitalització dels bancs i les entitats financeres amb problemes per poder, d’aquesta manera, restablir el fluix del crèdit a l’economia real. El memorándum signat llavors per l’Estat espanyol i la UE va fixar les pautes per a la reestructuració del sector bancari. En paral·lel, les autoritats espanyoles reiteraven el seu compromís d’emprendre les recomanacions específiques per a Espanya del Semestre Europeu.

L’assistència financera de la UE comporta que la Comissió Europea, l’FMI i el Banc Central Europeu realitzin un seguiment de l’aplicació dels compromisos acordats i informin a les autoritats polítiques, en aquest cas els ministres d’Economia de la zona euro. Així, un informe de la Comissió publicat el 5 març (el segon des que es va acordar l’ajut) destaca que el programa per a la reestructuració del sector financer espanyol s’està aplicant correctament. Segons aquest informe, la recapitalització, juntament amb la transferència dels actius tòxics del sector immobiliari i de la construcció de la Societat de Gestió d’Actius (SAREB) han contribuït a estabilitzar el sector bancari a Espanya. Això, combinat amb l’estabilització dels mercats financers, és un avenç essencial cap a la normalització de les condicions de crèdit per a les llars espanyoles i les empreses, especialment les PYME.

Pel que fa als requeriments o recomanacions, aquest informe no afegeix res de nou al primer que es va publicar. El document es limita a analitzar l’aplicació de les recomanacions emeses el juny de 2012, entre les quals introduir un sistema tributari d’acord amb els esforços de consolidació fiscal i més favorable per al creixement, adoptar mesures per augmentar l’eficàcia de les polítiques actives adreçades al mercat de treball o eradicar obstacles a l’activitat empresarial. Unes reformes estructurals que són, en opinió de la Comissió Europea, la millor via a seguir per part d’Espanya per reestablir la confiança, recuperar el flux del crèdit cap a l’economia real i superar la crisi.

Extractes de les recomanacionspdf destacades de la UE per a Espanya:

  • Accelerar l'augment de l'edat preceptiva de jubilació i la introducció del factor de sostenibilitat previst a la recent reforma del sistema de pensions (...), millorar les condicions de treball i fomentar la reincorporació de les persones de més edat al mercat de treball.
  • Introduir un sistema tributari compatible amb els esforços de sanejament fiscal i més favorable al creixement, especialment reorientant la presió fiscal des del treball cap al consum i les activitats perjudicials per al medi ambient. En particular, incidir en la baixa proporció d'impostos procedents de l'IVA augmentant la base imponible d'aquest impost. A més, es proposa disminuir el biaix favorable a l'endeudament i la compra d'habitatge (en contraposició al lloguer) del sistema tributari.
  • Aplicar la reforma del sector financer. Particularment, complementar l'estructuració en curs del sector bancari corregint la situació de les entiats amb dificultats.
  • Aplicar les reformes del mercat laboral i emprendre mesures addicionals adreçades a augmentar l'eficàcia de les polítiques actives del mercat de treball (...) i reforçar la coordinaAplicar las reformas del mercado laboral y tomar medidas adicionales encaminadas a aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo la coordinació entre els serveis públics d'ocupació nacionals i regionals, per exemple, intercanviant informació sobre ofertes de feina.
  • Procedir a una revisió de les prioritats de despesa i reassignar els fons amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament per a PIMES, recerca, innovació i joventut.  
 

Right navigation