Διαδρομή πλοήγησης

Παροχές ανεργίας

Εσθονή υπήκοος επιτυγχάνει την καταβολή παροχών ανεργίας

Εσθονή υπήκοος εργαζόταν για δύο χρόνια στην Κύπρο, αλλά επέστρεφε τακτικά στην Εσθονία όπου ζούσε.

Όταν έληξε η σύμβαση εργασίας της, αποφάσισε να υποβάλει αίτηση για παροχές ανεργίας στην Εσθονία.

Προτού αναχωρήσει, ζήτησε από τις κυπριακές αρχές να της χορηγήσουν βεβαίωση για το διάστημα που είχε καταβάλει εισφορές εκεί, με σκοπό τον υπολογισμό των σχετικών παροχών ανεργίας.

Τέσσερις μήνες μετά την υποβολή της αίτησης, οι κυπριακές αρχές δεν είχαν απαντήσει ακόμα και η ίδια δεν ελάμβανε καθόλου παροχές ανεργίας.

Μετά από παρέμβαση του SOLVIT, οι κυπριακές αρχές έστειλαν το σχετικό έγγραφο στις αρχές της Εσθονίας, οι οποίες έτσι μπόρεσαν να υπολογίσουν και να καταβάλουν τις σωστές παροχές.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 6 εβδομάδες.

Περισσότερα για τα: Δικαιώματα που έχετε ως άτομο που αναζητά εργασία


Πολωνή υπήκοος λαμβάνει καθυστερούμενες οφειλές παροχών ανεργίας

Πολωνή υπήκοος εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για 7 χρόνια και, όταν έχασε τη δουλειά της, το δήλωσε για να λαμβάνει το σχετικό επίδομα.

Αμέσως μετά, αποφάσισε να μετακομίσει στη Κύπρο μαζί με τον Κύπριο σύζυγό της και το μωρό τους.

Όταν έφτασε στην Κύπρο, εγγράφηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άρχισε να εργάζεται.

Το Ηνωμένο Βασίλειο της κατέβαλε παροχές ανεργίας μόνο για 3 εβδομάδες, ενώ εδικαιούτο περισσότερο.

Με την παρέμβαση του SOLVIT, αναγνωρίστηκε το δικαίωμά της σε περισσότερες παροχές ανεργίας και της καταβλήθηκαν οι καθυστερούμενες οφειλές.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 2 εβδομάδες.

Περισσότερα για τα: Δικαιώματα που έχετε ως άτομο που αναζητά εργασία