Cosán nascleanúna

Árachas sláinte thar lear

Ní gá do mhac léinn Ostarach billí ospidéil a íoc san Ísiltír

Bhí obráid ag teastáil ó mhac léinn Ostarach le linn tréimhse staidéir san Ísiltír.

Faoi rialacha an AE, bhí sé de cheart aici go gcaithfí léi mar a chaithfí le daoine atá faoi árachas san Ísiltír. D'fhág sin gur cheart don ospidéal an bille a sheoladh go díreach chuig a hárachóir – seachas a iarraidh uirthi an bille a íoc.

Mheabhraigh SOLVIT dóibh go measfaí a leithéid mar bheart idirdhealaitheach. Cheartaigh an t-ospidéal an bille go cuí agus sheol sé é chuig an comhlacht árachais Ostarach ábhartha.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 4 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Cúram sláinte do mhic léinn thar lear


Ní gá d'othar Briotanach íoc as comhairle dochtúra sa Bhulgáir

Gearradh muirear ar náisiúnach Briotanach, a bhí ina chónaí sa Bhulgáir, as comhairle dochtúra sa Bhulgáir - in ainneoin go raibh na doiciméid chearta aici.

Dhiúltaigh an dochtúir a cuid doiciméad a ghlacadh, á rá nach raibh aon treoir faighte aige maidir le cóir leighis a chur ar othair ó thíortha eile an AE.

Ní ghearrtar muirear ar náisiúnaigh Bhulgáracha as comhairle dochtúra agus ceanglaítear faoi dhlí an AE go gcaitear le náisiúnaigh AE ar an mbealach céanna agus náisiúnaigh na tíre sin.

Tar éis idirghabháil SOLVIT, chuir údaráis na Bulgáire litir chuig an othar ina ndeimhníodh a cearta agus tharraing an dochtúir siar an iarraidh ar íocaíocht dhíreach ón othar.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 8 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Árachas sláinte agus daoine ag cur fúthu thar lear


D'fhéadadh náisiúnach Gearmánach scrúdú sláinte a fháil sa Spáinn

Diúltaíodh aisíocaíocht as scrúduithe sláinte a thabhairt do Ghearmánach a bhí ag maireachtáil sa Spáinn toisc gur dhiúltaigh údaráis na Spáinne glacadh lena doiciméid árachais sláinte Ghearmánacha. Tar éis do SOLVIT beart a dhéanamh, cuireadh in iúl don bhean cad iad na doiciméid a bhí ag teastáil agus d'éirigh léi aitheantas a fháil dá cuid doiciméad árachais sláinte.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 4 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Árachas sláinte agus daoine ag cur fúthu thar lear


D'fhéadadh náisiúnach Beilgeach sainmháinliacht a fháil sa Fhrainc

Fuair náisiúnach Beilgeach cead óna árachóir sláinte Beilgeach a obráid heirne a fháil i sainchlinic sa Fhrainc.

Ach dúirt an eagraíocht árachais sláinte Fhrancach leis nach bhfaigheadh sé aisíocaíocht i leith na máinliachta sin – cé go gcúitítear an cineál seo obráide de ghnáth sa Fhrainc. Tá seasamh an árachóra Fhrancaigh in aghaidh dhlí an AE. A luaithe is a údaraíonn d'árachóir sláinte baile duit cúram sláinte neamhéigeandála a fháil i dtír eile san AE, tá tú i dteideal cóireáil leighis a fháil faoi na coinníollacha céanna agus náisiúnaigh na tíre sin.

Mheabhraigh SOLVIT dóibh go raibh dlí an AE á chur i bhfeidhm go mícheart acu agus d'áitigh sé ar an árachóir sláinte Francach an scéal a chur ina cheart. Chuir sé foirm taraife leasaithe chuig údaráis sláinte na Beilge, agus fuair an náisiúnach cúiteamh i leith chostais na máinliachta.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 8 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Cóireáil leighis atá pleanáilte san AE


Chabhraigh SOLVIT le náisiúnach Spáinneach aisíocaíocht a fháil ar chostais ospidéil a d'íoc sé i bPoblacht na Seice

Níor mhór do náisiúnach Gréagach cóireáil ospidéil a fháil nuair a bhí sé ag taisteal i bPoblacht na Seice. Cé gur thaispeáin sé a Chárta Eorpach um Árachas Sláinte an tráth sin fuair sé sonrasc ón ospidéil ag éileamh na gcéadta euro bliain ina dhiaidh sin. Mhaígh an t ospidéal nárbh ionann ainm ná inscne an tsaoránaigh agus an t ainm agus inscne a bhí ar an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte.

Tháinig an difríocht sna tuairimí chun cinn de dheasca an aistriúcháin ón nGréigis go Seicis. Sa bhreis air sin, bhí an saoránach, a ainmníodh as dia miotaseolaíoch Gréagach nuair a rugadh é, tar éis a ainm a athrú.

Thug SOLVIT na mínithe agus an t-eolas ba ghá (uimhir árachais shóisialta agus teastas breithe) d'Aireacht Sláinte Phoblacht na Seice lena chruthú gurbh aon duine amháin é sealbhóir an chárta agus an duine a fuair cóireáil san ospidéal. Tar éis idirghabháil SOLVIT, fuair an saoránach aisíocaíocht iomlán i leith na gcostas a d'íoc sé.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 3 seachtaine.

Tuilleadh eolais faoi: Health cover for temporary stays