Cesta

Zdravotní pojištění v zahraničí

Studentka z Rakouska nemusela platit za hospitalizaci v Nizozemsku

Rakouská studentka musela jít během svého studijního pobytu v Nizozemsku na operaci.

Podle předpisů EU měla právo obdržet zdravotní péči za stejných podmínek, jako lidé pojištění v Nizozemsku. To znamená, že příslušná nemocnice neměla chtít uhradit náklady za lékařský zákrok po studentce, ale měla fakturu zaslat přímo zdravotní pojišťovně v Rakousku, s níž má studentka sjednané pojištění.

SOLVIT shledal, že by se toto jednání mohlo považovat za diskriminaci. Nemocnice údaje na faktuře opravila a zaslala jí příslušné zdravotní pojišťovně v Rakousku.

Vyřešeno za 4 týdny.

Více informací na téma: Nárok studentů na zdravotní péči v zahraničí


Pacient z Velké Británie nemusí platit za lékařskou prohlídku v Bulharsku

Po britském občanovi žijícímu v Bulharsku byla neprávem požadována úhrada nákladů na prohlídku tamějším lékařem, a to i tehdy, když předložil nezbytné dokumenty.

Lékař předložené dokumenty neakceptoval a tvrdil, že nemá žádné informace o tom, jak postupovat při vyúčtování prohlídky občanů z jiných členských zemí.

Bulharští státní příslušníci však za běžnou lékařskou prohlídku platit nemusí a podle předpisů EU se musí s občany všech zemí EU zacházet stejně jako se státními příslušníky dané členské země.

Po zásahu ze strany sítě SOLVIT zaslaly bulharské úřady britskému občanovi dopis, v němž potvrzují jeho práva, a daný lékař již přímou úhradu nákladů od pacienta nepožadoval.

Vyřešeno za 8 týdnů.

Více informací na téma: Zdravotní pojištění při dlouhodobém pobytu v zahraničí


Německému občanovi byly proplaceny náklady na lékařskou prohlídku ve Španělsku

Němec žijící ve Španělsku si chtěl nechat proplatit účet za několik lékařských prohlídek, ale jeho žádost byla zamítnuta, protože španělské úřady neakceptovaly doklady předložené jeho německou zdravotní pojišťovnou. SOLVIT zjistil, které dokumenty bylo třeba dodat. Španělské úřady pak podklady z Německa uznaly.

Vyřešeno za 4 týdny.

Více informací na téma: Zdravotní pojištění při dlouhodobém pobytu v zahraničí


Belgickému občanovi bude proplacen chirurgický zásah provedený ve Francii

Belgický státní příslušník získal od své belgické zdravotní pojišťovny povolení k operaci na specializované klinice ve Francii.

Francouzská zdravotní pojišťovna mu však řekla, že náklady na operaci mu proplaceny nebudou – i když tento typ zásahu ve Francii zpravidla pojištěním krytý je. Francouzská pojišťovna jednala v rozporu s právem EU. Jakmile totiž získáte od své zdravotní pojišťovny ve vaší zemi povolení k provedení plánovaného lékařského zákroku v zahraničí, máte nárok na tutéž zdravotní péči za stejných podmínek, za nichž by ji čerpali státní příslušníci dané země.

Centrum sítě SOLVIT ve Francii poukázalo na to, že se jednalo o nesprávné použití práva EU, a přiměla francouzskou zdravotní pojišťovnu k nápravě situace. Ta poté zaslala belgické pojišťovně upravený sazebník lékařských zákroků a belgickému občanovi byly náklady na operaci proplaceny.

Vyřešeno za 8 týdnů.

Více informací na téma: Plánovaná zdravotní péče v jiné zemi EU


SOLVIT pomohl řeckému občanovi získat zpět náklady na nemocniční péči v České republice, které zaplatil

Řecký státní příslušník musel být při návštěvě České republiky hospitalizován. O rok později dostal z české nemocnice fakturu na několik set eur, a to i přesto, že před hospitalizací předložil svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Personál nemocnice tvrdil, že jméno, příjmení a pohlaví uvedené na průkazu EHIC se neshodovaly s údaji v průkazu totožnosti řeckého občana.

Nesoulad těchto údajů vznikl chybným překladem z řečtiny do češtiny. Kromě toho si občan nechal změnit jméno, jelikož se původně jmenoval podle boha z řecké mytologie.

SOLVIT poskytl Ministerstvu zdravotnictví České republiky nezbytné vysvětlení a důkazy (číslo sociálního pojištění, rodný list), aby prokázal, že osoba ošetřená v nemocnici je skutečně držitelem předloženého průkazu EHIC. Díky pomoci centra SOLVIT byly náklady na nemocniční péči řeckému občanovi proplaceny v plné výši.

Vyřešeno za 3 týdny.

Více informací na téma: Zdravotní pojištění při dočasném pobytu