Cosán nascleanúna

Ráiteas Príobháideachais SOLVIT

Cad é SOLVIT?

Is é cúram atá ar SOLVIT fadhbanna a bhíonn ag saoránaigh agus gnólachtaí, nuair a sháraíonn údaráis phoiblí i dtír eile san AE na cearta atá acu faoi dhlí an AE, a réiteach go tapa neamhfhoirmeáilte.

Feidhmíonn SOLVIT mar líonra d'ionaid náisiúnta. Tá ionad SOLVIT i ngach tír san AE agus san Íoslainn, i Lichtinstéin agus san Iorua.

Bíonn gach cás á láimhseáil ag dhá ionad SOLVIT:

 • ionad baile – an t-ionad sa tír a bhfuil na naisc is gaire aici leis an ngearánaí (mar shampla náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaíocht an ghearánaí) agus
 • príomhionad – an t-ionad sa tír inar tharla an sárú líomhnaithe ar dhlí an AE.
   

Cad iad na dlíthe a rialaíonn an chaoi a gcosnaíonn SOLVIT sonraí?

 • An Rialachán IMI (úsáideann SOLVIT an córas IMI (Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh))
 • Rialachán 2016/679 – is leis seo a rialaítear an saghas próiseála a dhéanann ionaid náisiúnta SOLVIT ar shonraí pearsanta.
 • Rialachán 45/2001 – is leis seo a rialaítear an saghas próiseála a dhéanann an Coimisiún Eorpach ar shonraí pearsanta.
 • An dlí náisiúnta cosanta sonraí: is leis seo a rialaítear an saghas próiseála a dhéanann an t ionad náisiúnta SOLVIT a mbíonn tú i dteagmháil leis ar shonraí pearsanta.

Féach freisin an fógra dlíthiúil maidir le suíomhanna gréasáin an Choimisiúin.

Cad iad na sonraí a phróiseálaimid nuair a chuireann tú fadhb faoi bhráid SOLVIT?

D'ainm iomlán, do sheoladh iomlán, do sheoladh ríomhphoist, d'uimhir theileafóin, do náisiúntacht, agus aon sonraí pearsanta eile atá i d'fhiosrúchán.

Más ann dóibh, cuirfear doiciméid a thacaíonn le do chás le do chomhad freisin san fheidhmchlár.

Cé acu a bhfuil rochtain ar do shonraí agus cad chuige?

 1. An dá ionad SOLVIT agus an t údarás inniúil atá ag plé le do chás – ach gan dul thar an méid is gá le freagra a thabhairt ar d’fhiosrúchán nó/agus é a réiteach duit.
 2. Baill foirne den Choimisiún Eorpach, chun:
  • dúbailt oibre a sheachaint, a thiocfadh as an bhfadhb a bheith próiseáilte cheana ag an gCoimisiún Eorpach trí nós imeachta eile
  • comhairle dlí neamhfhoirmiúil a thabhairt má iarrann aon cheann d'ionaid SOLVIT atá ag plé le cás é
  • cinneadh ar aon bhearta is gá a dhéanamh tar éis an cás a dhúnadh
  • deacrachtaí teicniúla atá ag baint d'fheidhmchlár SOLVIT a réiteach
  • do chás a mheas tuilleadh mura bhfuil SOLVIT in ann é a réiteach (má thoilíonn tú leis agus sa chás sin amháin)
 3. Seirbhísí cabhrach eile an AE – má aistríonn SOLVIT do chás (má thoilíonn tú leis agus sa chás sin amháin) mar aon le do shonraí chuig seirbhís eile níos oiriúnaí (An Eoraip AgatsaIonad Teagmhála Europe Direct).
 4. An eagraíocht comhpháirtíochta SOLVIT a chuir an cás isteach ar do shon (más infheidhme).

An féidir leat rochtain ar do shonraí a dhiúltiú?

Bunús mór an ama, le freagra a thabhairt ar d’fhadhb, bíonn mionsonraí sonracha do cháis ag teastáil ó SOLVIT, sonraí pearsanta amhail sonraí teagmhála san áireamh.

Is féidir leat a iarraidh nach nochtfaidh an t ionad baile a ghlacann le do chás do shonraí don príomhionad atá freagrach as réiteach a aimsiú (an t údarás inniúil/na húdaráis inniúla san áireamh). Is minic, áfach, a chuirfeadh sé sin cosc ar an bpríomhionad an cás a imscrúdú agus d’fhéadfadh sé go ndiúltódh sé é a láimhseáil. Má tharlaíonn sé sin, cuirfidh an t ionad baile sin in iúl duit.

Cá fhad is a stóráilfear do shonraí?

 • Ar feadh 18 mí tar éis dhúnadh do cháis beidh sé infheicthe i bhfeidhmchlár SOLVIT, ach faoi réir na srianta rochtana atá mínithe faoi 'Cé acu a bhfuil rochtain ar do shonraí agus cad chuige?' agus 'An féidir leat rochtain ar do shonraí a dhiúltiú?'
 • Ar feadh 18 mí ina dhiaidh sin – beidh na sonraí bactha (ní bheidh rochtain orthu). Ní féidir rochtain a fháil orthu ach amháin má iarrtar sin agus má tá údar leis an iarratas, agus má theastaíonn an rochtain ar chúis speisialta (e.g. fianaise gur malartaíodh faisnéis).
 • trí bliana tar éis do chás a dhúnadh – scriosfar do shonraí pearsanta uile go huathoibríoch

Tá bearta slándála ann le rochtain neamhúdaraithe a chosc

Tá leibhéil éagsúla rochtana ar fheidhmchlár SOLVIT, agus tá gach leibhéal faoi chosaint ag aitheantas úsáideora, pasfhocal agus cód digiteach breise ar nós na gcód a úsáidtear sa bhaincéireacht ar líne.

Tá cumarsáid sheachtrach leis an mbunachar sonraí faoi chosaint freisin ag https, prótacal idirlín slán, ar leith.

Ní thabharfar rochtain ar shonraí pearsanta san fheidhmchlár ach do pháirtithe atá luaite faoi 'Cé hiad a bhfuil rochtain acu ar do shonraí agus na críocha ar chucu é?'

Rochtain ar do shonraí

Ní bheidh aon rochtain dhíreach agat ar do shonraí i bhfeidhmchlár SOLVIT. Más mian leat a fháil amach cé hiad na sonraí de do chuid atá á bpróiseáil nó a bhfuil próiseáil déanta orthu cheana, nó más mian leat go n-athrófar nó go scriosfar na sonraí sin, déan teagmháil linn.

Is féidir leat a iarraidh ar an ionad baile atá ag plé le do chás taifead iomlán ar do shonraí uile a chur ar fáil agus a iarraidh orthu iad a cheartú nó sonraí míchearta a scriosadh. Déanfaidh siad é a luaithe agus is féidir – tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis d'iarraidh a fháil.

Ríomhphost a sheoladh chuig SOLVIT

Is féidir leat aon cheist atá agat faoi SOLVIT a chur chugainn. Ní dhéanfaidh an roinn den Choimisiún a bhfuil reáchtáil SOLVIT de chúram air do shonraí a phróiseáil ach a mhéid is gá chun freagra a thabhairt duit.

Le bheith in ann freagra a thabhairt, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar an roinn sin do theachtaireacht a chur ar aghaidh chuig roinn eile den Choimisiún. Má dhéantar sin, cuirfear ar an eolas tú ina thaobh trí ríomhphost.

Ní chuirfimid do cheist ar aghaidh chuig aon duine lasmuigh den Choimisiún. Más teagmháil le tríú páirtí an tslí is fearr le déileáil le do cheist, molfaimid duit dul i dteagmháil leo tú féin.

Ní stórálaimid do cheist ná do shonraí gaolmhara ach a fhad is gá le freagra a thabhairt agus, b'fhéidir, le haon teagmháil eile a dhéanamh leat tar éis an fhreagra tosaigh.

Sonraí teagmhála an rialaitheora sonraí

Ceannaire foirne SOLVIT
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Service Center – Aonad R.4
An Coimisiún Eorpach
1049 An Bhruiséil
AN BHEILG

Seoladh ríomhphoist: solvit@ec.europa.eu.

Ná húsáid an seoladh ríomhphoist seo chun fadhbanna a chur faoi bhráid SOLVIT – ina ionad sin úsáid ár bhfoirm ghearáin ar líne.