Navigointipolku

Kansalliset SOLVIT-keskukset

EU Map
Österreich Belgique / België България / Bulgaria Croatia Κύπρος - Kypros Česká republika Danmark Eesti Suomi / Finland France Deutschland Ελλάδα - Ellada Magyarország Ireland / Eire Italia Latvija Lietuva Luxembourg Malta Nederland Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige United Kingdom Ísland Liechtenstein Norge
Belgique / België / Belgium
България / Bulgaria
Česká republika / Czech Rep.
Danmark / Denmark
Deutschland / Germany
Eesti / Estonia
Ελλάς / Greece
España / Spain
France
Hrvatska / Croatia
Ireland
Italia / Italy
Κύπρος / Cyprus
Latvija / Latvia
Lietuva / Lithuania
Luxembourg
Magyarország / Hungary
Malta
Nederland / Netherlands
Österreich / Austria
Polska / Poland
Portugal
România / Romania
Slovenija / Slovenia
Slovensko / Slovakia
Suomi / Finland
Sverige / Sweden
United Kingdom
Island / Iceland
Liechtenstein
Norge / Norway

Belgique / België / Belgium

Valérie Carlier
Lore Aerts

Service public fédéral Affaires étrangères
Rue des Petits Carmes 15
1000 BRUXELLES

Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 BRUSSELS

Tel.: +32 2 501 30 51
Fax: +32 2 501 35 94

solvit@diplobel.fed.be

България / Bulgaria

Vesela Kirova (Весела Кирова)
Valentina Stoyanova

бул. «Дондуков» 1
Администрация на Министерския съвет Дирекция «Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции»
1594 СОФИЯ / SOFIA

Тел.: (+359 2) 940 33 64
Факс: (+359 2) 980 77 07

solvit@government.bg

Česká republika / Czech Rep.

Oldřich Hrachovina
Patrik Šmýd
Jana Breska

Odbor vnitřního trhu a služeb EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  PRAHA 1

Tel.: +420 22 422 1701
Fax: +420 22 485 3079

solvit@mpo.cz

Danmark / Denmark

Esra Güler
Karin Kragshave

Danish Business Authority
Langelinie Allé 17
2100 COPENHAGEN

Tel.: +45 3529 1000

SOLVIT@erst.dk

Deutschland / Germany

Hubertus Droste
Laura Heinemann

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Scharnhorststr. 34–37
10115 BERLIN

solvit@bmwi.bund.de

Eesti / Estonia

Janne Änilane

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Siseturuosakond
Harju 11
15072 TALLINN

Tel: +372 6 256 489
Fax: +372 6 313 660

solvit.eesti@mkm.ee

Ελλάς / Greece

Theodore Koutsis

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Kos Κούτσης Θεόδωρος
Νίκης 5–7
101 80 ΑΘΉΝΑ / ATHENS

Tel.: +302 10 3332462
Fax: +302 10 3332760

Theodore.Koutsis@mnec.gr

España / Spain

Remedios Ezquerra
Ana María Hernández
Tamar Lavado

SOLVIT – España
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Serrano Galvache 26
28033 MADRID

Tel.: +34 91 379 9999
Fax: +34 91 394 8684

solvit@maec.es

France

Matthieu Laurent

Secrétariat général des affaires européennes
68 Rue de Bellechasse
75700 PARIS

Tel.: +33 1 44 87 12 97
Fax: +33 1 44 87 12 96

solvit@sgae.gouv.fr

Hrvatska / Croatia

Alen Botica

Ministarstvo gospodarstva
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78
HR–10000 ZAGREB

Tel.: +385 1 610 9762
Tel.: +385 1 610 6304
Fax: +385 1 610 9150

solvit@mingo.hr

Ireland

Dermot Kavanagh
Catherine Young

Internal Market Unit
Department of Jobs
Enterprise and Innovation
Kildare St
DUBLIN 2

Tel.: +353 1 631 24 54
Tel.: +353 1 631 23 85

solvit@djei.ie

Italia / Italy

Giuseppina Valente
Francesco Cipri
Massimo Santorelli
Laura Pellegrino

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
LARGO CHIGI 19
00187 ROMA RM

Tel.: +39 06 677 95 844
Fax: +39 06 677 95 044

solvit@palazzochigi.it

Κύπρος / Cyprus

Maria Pieridou
Christiana Ayiomamitis

Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
A. Αραούζου 6
1421 ΛΕΥΚΩΣΊΑ / NICOSIA

Tel.: +357-22 867 346
Tel.: +357-22 867 282
Fax: +357-22 304 916

solvit@mcit.gov.cy

Latvija / Latvia

Ketija Grīnvalde

Ekonomikas ministrija
ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments
ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļa
Brīvības 55
RĪGA, LV-1519

Tel.: +371 67 013 197
Tel.: +371 67 013 067
Fax: +371 7280 882

solvit@em.gov.lv

Lietuva / Lithuania

Gabija Balikė
Lina Giedraitienė

LR Ūkio ministerija
Europos Sajungos reikalų departamentas
Gedimino pr. 38
LT-01104 VILNIUS

Tel.: +370 70 664 797
Tel.: +370 70 664 803
Fax: +370 70 664 762

solvit@ukmin.lt

Luxembourg

Marie-Josée Ries

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
19–21, Boulevard Royal
2914 LUXEMBOURG

Tel.: +352 478 4172
Fax: +352 222670/221607

solvit@eco.etat.lu

Magyarország / Hungary

Ágnes Dabrónaki
Réka Németh

Ministry of Justice
EU Legal Compliance Department
Kossuth Lajos tér 4.
BUDAPEST

Tel.: +36-1-795-5974
Tel.: +36-1-795-7964

solvit@im.gov.hu

Malta

Mark Xerri

Ministry for the Economy, Investment and Small Business
Commerce Department
Valletta
VLT 1933

Tel.: +356 25690 329
Fax: +356 21239 891

solvit.malta@gov.mt

Nederland / Netherlands

Derk Bonthuis

Solvit Centre Nederland
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Tel.: +31 70 379 7708

solvit@minez.nl

Österreich / Austria

Sylvia Vana
Alexandra Gaudmann-Heber
Martin Semberger
Barbara Holzberger
Mathias Ammann

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)
SOLVIT Center
Abteilung C1/2
Stubenring 1
1010 WIEN

Tel.: +43 1 71100 805795
Tel.: +43 1 71100 806292
Fax: +43 1 71100 8042207

solvit@bmwfw.gv.at

Polska / Poland

Katarzyna David
Magdalena Kula
Izabela Ptaszyńska
Katarzyna Nowak
Olga Rutkowiak-Krawczyk

Ministerstwo Rozwoju
Departament Spraw Europejskich
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00–507 WARSZAWA

Tel.: +48 22 693 53 60
Fax: +48 22 693 40 80

solvit@mr.gov.pl

Portugal

Rosarinho Melancia
Francisca Fontes
Célia Morgado

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Europeus
Direção de Serviços dos Assuntos Jurídicos
Rua Cova da Moura 1
1350–115 LISBOA

Tel.: +351 21 393 57 50
Tel.: +351 21 393 55 53
Fax: +351 21 395 45 39

solvit@mne.pt

România / Romania

Romulus Bena
Ramona Ciucă
Oana Darie

Ministerul Afacerilor Europene
Guvernul României
Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1
011854 BUCUREŞTI / BUCHAREST

Tel.: +40 21 431 19 15
Fax: +40 21 431 19 18

solvit@mae.ro

Slovenija / Slovenia

Mojca Mihelčič

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za notranji trg
Kotnikova 5
SI- 1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 400 36 57
Tel.: +386 1 400 35 49
Tel.: +386 1 400 35 38
Fax: +386 1 400 32 83

solvit@gov.si

Slovensko / Slovakia

Zuzana Huttová
Roman Suchý

Solvit centrum Slovensko
Odbor aproximácie práva sekcia vládnej legislatívy
Úrad vlády SR
Nám. slobody 1/29
813 70  BRATISLAVA

Tel.: +421 2 572 95 610
Tel.: +421 2 572 95 604
Fax: +421 2 5441 3909

solvit@vlada.gov.sk

Suomi / Finland

Akseli Koskela

Työ- ja elinkeinoministeriö
Etelä-Esplanadi 4, Helsinki
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO

Tel.: +358 29 504 8267

solvit@tem.fi

Sverige / Sweden

Lena Nordquist

Kommerskollegium
Box 6803
SE-113 86 STOCKHOLM

Tel.: +46 8 690 49 37
Tel.: +46 8 690 48 00
Fax: +46 8 690 48 40

solvit@kommers.se

United Kingdom

Chris Korcz

Department for Business, Enterprise and Industrial Strategy
1 Victoria Street
LONDON
SW1H 0ET

Tel.: +44 20 7215 2833
Fax: +44 20 7215 5579

solvit@beis.gov.uk

Island / Iceland

Birgir Hrafn Búason

Viðskiptasvið / Directorate for Trade and Economic Affairs
Icelandic Ministry for Foreign Affairs
Raudararstigur 25
150 REYKJAVIK

Tel.: +354 545 99 87
Fax: +354 562 23 73

solvit@utn.stjr.is

Liechtenstein

Thomas Bischof

EEA Coordination Unit
Europark
Austrasse 79
9490 VADUZ

Tel.: +423 236 60 39
Fax: +423 236 60 38

solvit@llv.li

Norge / Norway

Einar Døssland
Anne J. Børmark
Ingvild Anestad
Louisa Børresen

Ministry of Trade
Industry and Fisheries
Postboks 8090 Dep.
0032 OSLO

Tel.: +47 22 24 04 51

solvit-norway@nfd.dep.no