Navigačný riadok

Program PROGRESS (2007-2013)

Program PROGRESS je finančný nástroj, ktorý podporuje rozvoj a koordináciu politiky EÚ v nasledujúcich piatich oblastiach:

  • zamestnanosť;
  • sociálne začlenenie a sociálna ochrana;
  • pracovné podmienky;
  • boj proti diskriminácii;
  • rovnosť žien a mužov.

PROGRESS je určený pre:

  • členské štáty EÚ;
  • kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny;
  • členské štáty EZVO/EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).