Навигационна пътека

Програма ПРОГРЕС (2007-2013)

Програмата ПРОГРЕС е финансов инструмент за подпомагане на развитието и координирането на политиката на ЕС в следните пет области:

  • Заетост
  • Социално приобщаване и социална закрила
  • Условия на работа
  • Борба срещу дискриминацията
  • Равенство между половете

ПРОГРЕС се отнася до:

  • Страните от ЕС
  • Страните кандидатки и страните потенциални кандидатки за членство
  • Страните от ЕАСТ/ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)