Διαδρομή πλοήγησης

Πρόγραμμα PROGRESS (2007-2013)

Το πρόγραμμα PROGRESS είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την εκπόνηση και τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ στους εξής πέντε τομείς:

  • Απασχόληση
  • Κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία
  • Συνθήκες εργασίας
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Ισότητα των φύλων

Στο πρόγραμμα PROGRESS μπορούν να συμμετέχουν:

  • χώρες της ΕΕ
  • υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες
  • χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)