Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιρότητα

  • 16/12/2016

    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

    Το φυλλάδιο αυτό περιγράφει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει στήριξη σε άτομα που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα και να βρουν καλές θέσεις εργασίας. Λόγω του μεγέθους και του πεδίου εφαρμογής του, το Ταμείο επηρεάζει πάρα πολύ την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Σε ορισμένες χώρες περίπου το 90 % των πραγματικών δαπανών για τα μέτρα της αγοράς εργασίας προέρχεται από το ΕΚΤ. Το Ταμείο αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της για την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

    Στην εν λόγω έκδοση αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΚΤ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013 και μερικά πραγματικά παραδείγματα για το πώς έχει βοηθήσει ορισμένα από τα εκατομμύρια των ατόμων τα οποία στηρίζει κάθε χρόνο.

Κανένα αποτέλεσμα