Navigačný riadok

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta

Profesia

Podľa Komisie táto iniciatíva pomôže EÚ dosiahnuť jej cieľ týkajúci sa zamestnanosti do roku 2020: 75 % mieru zamestnanosti mužov a žien vo veku 20 – 64 rokov.

Táto iniciatíva, ktorá začala v roku 2010, je súčasťou stratégie Európa 2020 zameranej na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v najbližších 10 a viac rokoch.

Program takisto prispieva k plneniu ďalších cieľov EÚ do roku 2020, napríklad znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %, zvýšiť počet mladých ľudí s vysokoškolským alebo ekvivalentným vzdelaním na aspoň 40 % či znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie aspoň o 20 miliónov.

Ako?

Program obsahuje súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je:

  • stimulovať reformy na zlepšenie prispôsobivosti a bezpečnosti na pracovnom trhu (tzv. flexiistota)
  • poskytnúť ľuďom kvalifikáciu, ktorá bude zodpovedať súčasným aj budúcim potrebám zamestnávateľov
  • zlepšiť kvalitu pracovných miest a zabezpečiť lepšie pracovné podmienky
  • zlepšiť podmienky v oblasti tvorby pracovných miest

Prečo?

  • V EÚ je v súčasnosti 23 miliónov nezamestnaných, t. j. 10 % aktívneho obyvateľstva.
  • Ak chceme, aby naše hospodárstvo rástlo a bolo naďalej konkurencieschopné, potrebujeme viac pracovných miest.
  • Počet pracovníkov v produktívnom veku začne od roku 2012 klesať. Ak chceme zabezpečiť udržateľnosť našich systémov sociálneho zabezpečenia, musíme zvýšiť počet pracujúcich.

Nové zručnosti pre nové pracovné miesta

V iniciatíve Nové zručnosti pre nové pracovné miesta z roku 2008 sú vymedzené opatrenia Komisie zamerané na efektívnejší rozvoj zručností a na predvídanie a zosúlaďovanie dopytu a ponuky. Táto iniciatíva v súčasnosti naďalej prebieha.

Napriek podobným názvom, je program oveľa obsažnejší a zahŕňa flexiistotu, kvalitu práce, pracovné podmienky a tvorbu pracovných miest. Rozvoj zručností je jednou z jeho štyroch hlavných oblastí.


    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+