Navigačný riadok

Spravodajstvo

Časopis Social Agenda – Inovácie sú možné aj v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky

30/10/2013
Časopis Social Agenda – Inovácie sú možné aj v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky © Imageglobe

Inovácie môžu prispieť k presadzovaniu začleňujúceho rastu, odstraňovaniu chudoby, zaisteniu prechodu na ekologické hospodárstvo a k vykonávaniu systémov záruk pre mladých. Taká je hlavná téma novembrového vydania časopisu Social Agenda.

Social Agenda č. 35 obsahuje špeciál o novom programe financovania v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 2014 – 2020, z ktorého sa bude podporovať inovácia a sociálne podniky a ktorý vydláždi cestu k experimentovaniu vo väčšom rozsahu prostredníctvom nového Európskeho sociálneho fondu (ESF) 2014 – 2020.

Štatistiky uvedené v 35. čísle časopisu Social Agenda:

  • Vyše 6 000 podnikateľov už získalo úvery v celkovej hodnote takmer 50 mil. EUR v rámci programu Mikrofinancovanie Progress. Takmer 80 % podporených mikropodnikov sú začínajúce podniky, ktoré rozvíjajú svoju činnosť menej než tri roky.
  • 100 až 150 zástupcov miestnych a regionálnych úradov sa môže z vlastnej iniciatívy zaregistrovať na tretiu výročnú konferenciu Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorá sa bude konať 26. – 27. novembra v Bruseli.
  • V roku 2012 4 zo 41 jestvujúcich výborov EÚ v oblasti odvetvového sociálneho dialógu schválili záväzné dohody – o pracovnom čase v odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v kaderníckom odvetví, o práci v odvetví morského rybného hospodárstva a o štandardných hráčskych zmluvách v odvetví profesionálneho futbalu.
  • Prerokované dohody v členských štátoch zo strednej a východnej Európy ochraňujú záujmy 44 % pracovníkov, pričom vo zvyšku EÚ ochraňujú 70 % pracovníkov.
  • Rómovia predstavujú významný podiel obyvateľstva v Bulharsku (okolo 10 %), na Slovensku (9 %), v Rumunsku (8 %), Maďarsku (7 %), Grécku, Českej republike a Španielsku (1,5 – 2,5 %).
  • V Bulharsku a Rumunsku predstavujú Rómovia 1 z 5 nových členov pracovného trhu.
  • Úplná integrácia Rómov na pracovnom trhu by mohla priniesť ekonomické výhody, ktoré sa v prípade niektorých krajín odhadujú na 0,5 mld. EUR ročne.
  • V rámci programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 2014 – 2020 sa zvýši financovanie inovácií z 2 – 4 mil. EUR v rámci programu PROGRESS 2007 –2013 na 10 – 14 mil. EUR.
  •  S celkovým rozpočtom 919,5 mil. EUR v súčasných cenách (so zohľadnením inflácie) sa z programu v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia vyčlení 61 % prostriedkov na os PROGRESS, 18 % na EURES a 21 % na os mikrofinancovania/sociálneho podnikania.
  • V ostatných 3 rokoch Európa zaznamenala nárast chudoby a sociálneho vylúčenia u ďalších 4 miliónov ľudí.