Navigačný riadok

Spravodajstvo

European Seniorforce Day - využitie sily seniorov dobrovoľníkov

19/07/2012 European Seniorforce Day - využitie sily seniorov dobrovoľníkov

Počet ľudí starších ako 60 rokov rýchlo rastie, a to nielen v Európe, ale aj na celom svete.

Znamená to, že budeme žiť v menej energických spoločenstvách, ktoré nebudú schopné naďalej reagovať na nové výzvy alebo nebudú schopné poskytovať vhodné príležitosti rovnako pre mladých, ako aj pre starých ľudí? Určite nie.

Šesťdesiatroční a starší ľudia sú už možno v dôchodku, stále však svojim rodinám a spoločenstvám môžu veľa ponúknuť. Lenže veľká časť tohto potenciálu sa ešte stále nevyužíva. V prieskume Flash Eurobarometer realizovanom v roku 2008 sa zistilo, že skoro tri štvrtiny Európanov, ktorí ešte neodišli do dôchodku, by po odchode do dôchodku zvážilo svoju účasť na komunitnej alebo dobrovoľníckej práci. Avšak skutočný podiel dôchodcov, ktorí tak skutočne urobia, je omnoho menší.

V našich spoločnostiach existuje množstvo problémov, ktoré by bolo potrebné riešiť, ale takisto aj množstvo talentu a skúseností u starších generácií. Kľúčovou otázkou je, ako uviesť do chodu túto obrovskú silu v prospech ľudí všetkých vekových kategórií? Myšlienkou Európskeho dňa sily seniorov je nájsť odpovede na túto otázku.

Každý rok 1. októbra si krajiny na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň seniorov. Tento rok boli v kontexte Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 orgány verejnej správy a dobrovoľnícke organizácie v celej Európe vyzvané, aby jeden deň – buď 1. októbra alebo ktorýkoľvek iný deň v októbri, venovali hľadaniu nových spôsobov zapájania seniorov dobrovoľníkov a aby čo najviac vyťažili z ich príspevkov.

Priestor na rôzne udalosti a aktivity je rozsiahly: veľtrhy dobrovoľníkov, akčné dni v komunite (napr. na zlepšenie verejného priestoru), mladí dobrovoľníci pozývajúci starších ľudí zapájať sa do ich aktivít („prines kamoša“). Určite máte aj ďalšie vlastné nápady. Miestne dobrovoľnícke skupiny sa môžu spojiť s miestnymi orgánmi pri organizovaní takýchto akcií a šíriť informácie o nich prostredníctvom miestnych médií.

Podeľte sa so svojimi aktivitami a iniciatívami s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi v celej Európe prostredníctvom informovania komunikačnej agentúry, ktorá je zodpovedná za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Iniciatívy budú uverejnené na oficiálnej webovej lokalite.

Pošlite e-mail so stručným popisom vašej plánovanej aktivity na euseniorforceday@paueducation.com. Váš popis by mal zahŕňať:

  • Kto: organizácie, ktoré stoja za iniciatívou
  • Čo: stručný popis navrhnutej aktivity
  • Kde: krajina a miesto alebo komunita, kde sa aktivita uskutoční
  • Kedy: plánovaný dátum v októbri 2012
  • Webová lokalita iniciatívy alebo hlavnej organizácie, ktorá za ňou stojí
  • Kontaktná osoba
  • E-mailová adresa

Špeciálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie a jeho subdodávateľ používajú údaje získané prostredníctvom vašich e-mailov a ako je chránená dôvernosť týchto údajov.

Potrebujete viac informácií? Obráťte sa na euseniorforceday@paueducation.com.