Navigačný riadok

Vonkajšie vzťahy

Zemeguľa na skladačke puzzle

Európska komisia v spolupráci s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami podporuje:

 • sociálny rozvoj za hranicami EÚ;
 • spravodlivú globalizáciu pri maximalizácii prospechu pre všetkých a minimalizácii nákladov;
 • účinné politiky, ktoré zabezpečia súlad medzi hospodárskym a sociálnym rastom;
 • výmenu osvedčených postupov;
 • proces prípravy kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ.

Európska komisia ďalej zabezpečuje, aby sa pri vytváraní všeobecných vonkajších politík EÚ zohľadňovali otázky zamestnanosti a sociálneho rozvoja. Prostredníctvom svojich politík v oblasti obchodu a rozvojovej spolupráce sa Komisia osobitne zameriava na koncept trvalo udržateľného rozvoja a dôstojných pracovných podmienok.

Medzinárodné organizácie a fóra

Komisia spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO), Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a OSN, ako aj so skupinou G20 a inými medzinárodnými organizáciami a fórami na podpore:

 • sociálnej dimenzie v globalizácii;
 • dôstojnej práce pre všetkých, ktorá predstavuje:
  • slobodu výberu zamestnania, produktívnu prácu;
  • pracovné práva vrátane základných pracovných štandardov;
  • sociálnu ochranu;
  • sociálny dialóg;
 • uplatňovania vonkajšej dimenzie stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť.

Potenciálni budúci členovia EÚ (rozšírenie)

EÚ sa usiluje o zlepšenie politík v oblasti zamestnávania a sociálnych záležitostí vo všetkých štátoch, ktoré sú súčasťou procesu rozšírenia. Komisia vedie s nimi o týchto témach politický dialóg a každoročne posudzuje pokrok kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín. V rámci prístupového procesu prebiehajú s kandidátskymi krajinami o týchto otázkach rokovania.

Komisia vo svojej stratégii rozširovania EÚ pre roky 2010 – 2011 privítala úmysel krajín, ktoré sú v procese rozšírenia, zohľadniť stratégiu Európa 2020 vo svojich vnútroštátnych prioritách pre reformy.

Komisia spolupracuje na posilňovaní ľudského kapitálu a boji proti sociálnemu vylúčeniu v týchto krajinách prostredníctvom opatrení financovaných z nástroja predvstupovej pomoci (IPA), osobitne z jeho zložky IV – Rozvoj ľudských zdrojov. Tento nástroj pomáha pripraviť kandidátske krajiny na účasť na politike súdržnosti EÚ a na projektoch Európskeho sociálneho fondu.

Ostatné susedné krajiny

EÚ spolupracuje so susednými krajinami v oblasti sociálnych záležitostí a zamestnanosti prostredníctvom európskej susedskej politiky a regionálnych iniciatív, akými sú:

Komisia s týmito krajinami dojednáva zmluvy, vedie politický dialóg a podporuje výmenu osvedčených postupov v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí.

Rozvinuté krajiny a rozvíjajúce sa trhové ekonomiky

Spolupráca má tieto podoby: