Navigačný riadok

EÚ sa zaoberá sociálnym rozmerom hospodárskej krízy

EÚ sa zaoberá sociálnym rozmerom hospodárskej krízy

Európska únia zintenzívnila úsilie na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia v rámci stratégie riešenia hospodárskej a finančnej krízy.

Mobilizácia finančných prostriedkov EÚ 

 • V novembri 2008 ohlásila Európska komisia balík ozdravných opatrení za 200 miliárd EUR. Približne 170 miliárd EUR sa vyčlení z rozpočtov členských štátov a EÚ spoločne s Európskou investičnou bankou (EIB) poskytnú 30 miliárd EUR;
 • Komisia navrhla zjednodušiť kritériá na získanie podpory z Európskeho sociálneho fondu (ESF), preprogramovať výdavky a zvýšiť od začiatku roka 2009 zálohové platby. Členským štátom to umožní skorší prístup k sume 1,8 miliardy EUR na účely posilnenia aktívnych stratégií trhu práce, presmerovania podpory na najzraniteľnejších občanov, zintenzívnenia opatrení na zlepšovanie zručností a, ak je to potrebné, umožnenie úplného financovania projektov z prostriedkov Spoločenstva počas tohto obdobia;
 • Komisia navrhla zmeny v Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorý bol vytvorený na pomoc nadbytočným pracovníkom pri hľadaní zamestnania. Ak budú tieto návrhy schválené, umožní to EGF rýchlejšie postupovať pri poskytovaní peňazí na systémy školenia a sprostredkovania zamestnania. EGF disponuje ročným rozpočtom vo výške 500 miliónov EUR.
 • Európska únia zriaďuje nový nástroj mikrofinancovania, prostredníctvom ktorého sa poskytujú mikroúvery malým podnikom a osobám, ktoré prišli o zamestnanie a majú záujem o založenie vlastnej malej firmy.

Podpora zamestnanosti 

 • Portál pre pracovnú mobilitu EURES poskytuje podporu uchádzačom o zamestnanie, ktorí chcú využiť svoje právo na prácu v inej európskej krajine;
 • Iniciatíva „New Skills for New Jobs“ má za cieľ zlepšovať schopnosti Európy analyzovať a predpovedať budúce požiadavky na zručnosti v hospodárstve. To umožní účinnejšie nachádzať ľuďom vhodné zamestnanie a poskytne predstavu o potrebách vzdelávania;
 • Európska stratégia zamestnanosti, jeden z pilierov Stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť, aj naďalej poskytuje členským štátom rámec na uskutočňovanie koordinovaných opatrení na podporu zamestnanosti v kontexte krízy;
 • Komisia zintenzívnila monitorovanie situácie v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie, v súvislosti s čím zverejnila novú sériu mesačných monitorovacích správ o rýchlo sa meniacej situácii.
 • Európska komisia prijala spoločný záväzok pre zamestnanosť, ktorý predkladá kľúčové priority a opatrenia na zachovanie pracovných miest a pomoc tým, ktorí čelia problémom, pri súčasnej príprave hospodárstva na obnovu.

Spolupráca so sociálnymi partnermi 

 • Komisia je v úzkom kontakte s predstaviteľmi zamestnávateľov a odborových zväzov, s ktorými diskutuje o vplyve hospodárskej a finančnej krízy, napríklad na summite tripartity na vysokej úrovni 19. marca 2009;
 • Správa o pracovnoprávnych vzťahoch uverejnená Komisiou vo februári 2009 naznačila, že konštruktívny dialóg medzi zamestnávateľmi a odborovými zväzmi môže pomôcť EÚ pri riešení krízy.

Spolupráca s medzinárodnými partnermi 

 • EÚ zohrala kľúčovú úlohu na summite G20 2. apríla 2009 v Londýne, na ktorom sa dohodli medzinárodné opatrenia na stimuláciu hospodárstva a zlepšenie regulácie finančného sektora;
 • Na stretnutí ministrov práce krajín G8 30. marca 2009 rokoval komisár Vladimír Špidla so svojimi partnermi z krajín G8 o sociálnom rozmere krízy.
 • Samit o zamestnanosti: 7. mája 2009 – zintenzívnenie úsilia na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia v rámci finančnej krízy.