Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje krajiny EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Ide napríklad o potraviny, oblečenie a iné nevyhnutné predmety osobnej potreby, napríklad mydlá a šampóny.

Materiálna pomoc musí byť spojená s opatreniami sociálneho začlenenia, ako napríklad poradenstvom a podporou zameranou na pomoc ľuďom v snahe vymaniť sa z chudoby.

Vnútroštátne orgány môžu takisto podporovať aj nemateriálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby s cieľom pomôcť im lepšie sa začleniť do spoločnosti.

Ako funguje FEAD?

Komisia schvaľuje národné programy na roky 2014 až 2020, na základe čoho vnútroštátne orgány prijímajú jednotlivé rozhodnutia, ktorými sa poskytuje pomoc prostredníctvom partnerských organizácií (často mimovládnych). Podobný postup je zavedený v prípade kohéznych fondov.

Krajiny EÚ rozhodujú o type pomoci (potraviny, základná materiálna pomoc alebo ich kombinácia), ktorú chcú poskytovať, a to v závislosti od ich vlastnej situácie a od spôsobu získavania a distribúcie predmetov.

Vnútroštátne orgány môžu samé uskutočniť kúpu potravín a tovaru a dodať ich partnerským organizáciám. Alebo môžu finančné prostriedky poskytnúť organizáciám, ktoré tieto predmety kúpia. Partnerské organizácie, ktoré kúpia potraviny alebo tovar, môžu uskutočniť distribúciu priamo alebo požiadať o pomoc iné partnerské organizácie.

Ako sa uskutočňuje výber partnerských organizácií?

Partnerské organizácie sú verejnými subjektmi alebo mimovládnymi organizáciami vybranými vnútroštátnymi orgánmi na základe objektívnych a transparentných kritérií, ktoré sú vymedzené na vnútroštátnej úrovni.

Koľko finančných prostriedkov je k dispozícii?

V reálnom vyjadrení je viac ako 3,8 miliardy EUR vyčlenených pre FEAD na obdobie 2014 – 2020.

Okrem toho krajiny EÚ by mali prispieť najmenej 15 % v rámci spolufinancovania národných programov.

Ako FEAD dopĺňa Európsky sociálny fond (ESF)?

Podpora zo strany FEAD pomôže ľuďom pomôže ľuďom urobiť prvé kroky, aby sa vymanili z chudoby a sociálneho vylúčenia. FEAD pomôže najodkázanejším osobám tým, že bude riešiť ich najzákladnejšie potreby, ktoré sú podmienkou pre získanie zamestnania alebo návštevu kurzov, ako sú tie, ktoré podporuje ESF.

Zdieľať stránku