Navigačný riadok

Politiky a činnosti

O zodpovednosť za politiku v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia sa EÚ delí s členskými štátmi. Európska komisia

  • koordinuje a monitoruje vnútroštátne politiky;
  • podporuje výmenu osvedčených postupov v oblastiach ako zamestnanosť, dôchodky a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;
  • prijíma právne predpisy a monitoruje ich implementáciu v oblastiach ako práva na pracovisku a koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia.