Ścieżka nawigacji

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Definicja

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jedną z siedmiu inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Platforma ta ma pomagać krajom UE w osiągnięciu jednego z nadrzędnych celów, który polega na wydźwignięciu z ubóstwa i wykluczenia społecznego 20 milionów ludzi.

Platformę uruchomiono w 2010 r. i będzie działać do 2020 r.

Działania polityczne

Działalność platformy dotyczy przede wszystkim pięciu obszarów. Są to:

Cel strategii „Europa 2020” dotyczący ubóstwa jest zarazem zachętą dla Komisji Europejskiej do położenia większego nacisku na kwestie społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego.

Wymienione wyżej działania są zgodne z koncepcją inwestycji społecznych.

Najważniejsze działania

Monitoring reform gospodarczych i strukturalnych krajów UE w ramach tzw. europejskiego semestru

Wszystkie państwa członkowskie UE przełożyły cele strategii Europa 2020 na cele krajowe i włączyły je do swojej polityki na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego. Te działania poszczególnych krajów muszą być odpowiednio skoordynowane, aby przyniosły oczekiwany, pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i spójność społeczną.

Tabela wyników

Komisja określiła szereg działań, które należy wdrażać na szczeblu europejskim i które mają służyć osiągnięciu celu dotyczącego zmniejszenia ubóstwa. Są one wyjaśnione w dokumencie roboczym służb Komisji, który uzupełnia komunikat dotyczący europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Komisja będzie regularnie publikować tabelę wyników dotyczącą postępu prac.

Zakończone działania platformy

Bieżące działania platformy

Doroczna konwencja europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Doroczna konwencja stanowi doskonałą okazję do podjęcia dialogu między środowiskiem polityków, głównymi zainteresowanymi stronami i osobami, które doświadczyły ubóstwa.

2014 r. – konwencja w Brukseli

2013 r. – konwencja w Brukseli

2012 r. – konwencja w Brukseli

2011 r. – konwencja w Krakowie