Ścieżka nawigacji

Wiadomości

Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia: uzasadniona opinia dla Polski; zamknięcie sprawy Węgier

28/01/2010 Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia: uzasadniona opinia dla Polski; zamknięcie sprawy Węgier

Komisja Europejska przesłała dziś Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa 2000/78/WE, zob. również MEMO/08/69).

Zdecydowała także o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego tej samej dyrektywy w odniesieniu do Węgier, ponieważ prawodawstwo tego kraju zostało dostosowane do wymogów UE.

W uzasadnionej opinii przesłanej Polsce Komisja wskazała, że:

  • w polskim prawodawstwie zakaz nękania nie obejmuje wszystkich kategorii stażystów;
  • regulacje dotyczące dostępu do niektórych zawodów nie zawierają konkretnych przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
  • obowiązek pracodawców w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom racjonalnych usprawnień nie obejmuje osób ubiegających się o pracę i stażystów;
  • prawo regulujące warunki szkolenia zawodowego nie zawiera odpowiednich definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji oraz polecenia nakazującego dyskryminowanie.

Komisja zdecydowała także o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do Węgier. Wprowadzone w 2006 i 2009 r. zmiany do węgierskiej ustawy o równym traktowaniu oraz wprowadzone w 2007 r. zmiany do ustawy o prawach osób niepełnosprawnych i równości szans dostosowały węgierskie prawodawstwo do dyrektywy.