Ścieżka nawigacji

Stosunki zewnętrzne

Kula ziemska na układance

Komisja Europejska współpracuje zarówno z innymi krajami, jak i z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinach takich jak:

 • wspieranie rozwoju społecznego poza obszarem UE
 • działania na rzecz sprawiedliwej globalizacji, tzn. optymalne wykorzystywanie potencjału globalizacji i maksymalne ograniczanie związanych z nią kosztów
 • promowanie skutecznych działań, dzięki którym postęp gospodarczy i społeczny mogą postępować równolegle
 • wymiana dobrych praktyk
 • udzielanie pomocy krajom kandydującym do UE i potencjalnym kandydatom.

Komisja Europejska czuwa nad tym, by zagadnienia związane z zatrudnieniem i sprawami społecznymi były brane pod uwagę przy kształtowaniu ogólnej polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Komisja szczególną uwagę poświęca kwestiom zrównoważonego rozwoju i godnej pracy, co przejawia się w jej polityce handlowej oraz w ramach współpracy na rzecz rozwoju, w jaką się angażuje.

Organizacje i fora międzynarodowe

Komisja współpracuje z Międzynarodową Organizacją Pracy, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacją Narodów Zjednoczonych, a także z grupą G20 i innymi organizacjami i forami międzynarodowymi w celu:

 • promowania społecznego wymiaru globalizacji
 • upowszechniania godnej pracy dla wszystkich, co obejmuje:
  • wolny wybór produktywnego zatrudnienia
  • prawa w miejscu pracy, w tym podstawowe standardy pracy
  • ochronę socjalną
  • dialog społeczny
 • wdrażania zewnętrznego wymiaru strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Potencjalni przyszli członkowie UE (rozszerzenie)

Unia wspiera politykę społeczną i politykę na rzecz zatrudnienia we wszystkich krajach ubiegających się o członkostwo. W tym celu Komisja prowadzi z tymi państwami dialog wysokiego szczebla i co roku ocenia postępy zarówno krajów kandydujących, jak i potencjalnych kandydatów. W miarę postępów procesu akcesyjnego z krajami kandydującymi prowadzone są negocjacje, które służą rozwiązywaniu ewentualnych problemów w tym zakresie.

W ramach swojej ogólnej strategii rozszerzania UE na lata 2010-2011 Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, że wiele z krajów kandydujących zobowiązało się uwzględnić cele strategii Europa 2020 w priorytetach krajowych programów reform.

Komisja dąży do wzmocnienia kapitału ludzkiego i zwalczania wykluczenia społecznego w tych krajach. Służą temu liczne działania finansowane w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, a zwłaszcza jego Komponentu IV – Rozwój zasobów ludzkich, którego celem jest przygotowanie krajów kandydujących do udziału w działaniach unijnej polityki spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne kraje sąsiadujące

Współpraca UE z krajami sąsiadującymi – dotycząca przede wszystkim zatrudnienia i spraw społecznych – odbywa się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz poprzez inicjatywy realizowane na szczeblu regionalnym, takie jak:

W imieniu Unii to Komisja Europejska negocjuje z tymi krajami porozumienia, uzgadnia strategie i bierze udział w wymianie dobrych praktyk w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych.

Kraje rozwinięte i rozwijające się

Współpraca z nimi odbywa się przede wszystkim poprzez: