Ścieżka nawigacji

Gdzie obowiązują te przepisy?

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE obowiązują w następujących krajach:

Unia Europejska (UE)

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

EOG i Szwajcaria

  • Norwegia, Islandia, Liechtenstein (kraje EOG),
  • Szwajcaria.

Od 1 kwietnia 2012 r. nowe rozporządzenia nr 883/2004 i 987/2009 mają zastosowanie do Szwajcarii, a od 1 czerwca 2012 r.  ̶  do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Od 2 lutego 2013 r. rozporządzenie 465/2012 ma również zastosowanie do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Uwaga: Rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 nie stosuje się pomiędzy Chorwacją i Szwajcarią. Protokół w sprawie rozszerzenia na Chorwację umowy o swobodnym przepływie osób między UE a Szwajcarią jeszcze nie wszedł w życie.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Stosunki z krajami nienależącymi do UE

W UE trwają obecnie prace nad decyzją rady stowarzyszenia na podstawie układów o stowarzyszeniu z Algierią, Marokiem, Tunezją, Macedonią (Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii) i Izraelem. Decyzja ta zapewni możliwość transferu niektórych świadczeń, takich jak emerytury lub renty, na podstawie zasady wzajemności w stosunku do obywateli UE. Obecnie świadczenia transferuje się tylko wtedy, gdy jest to przewidziane w przepisach krajowych lub umowie dwustronnej.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”