Ścieżka nawigacji

Unia Europejska walczy ze skutkami społecznymi kryzysu gospodarczego

Unia Europejska walczy ze skutkami społecznymi kryzysu gospodarczego

Unia Europejska wzmocniła wysiłki na rzecz promocji zatrudnienia i społecznego włączenia jako element strategii walki z kryzysem gospodarczym i finansowym.

Mobilizacja funduszy europejskich 

 • W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła plan pobudzenia gospodarki o wartości 200 miliardów Euro. Około 170 miliardów Euro ma pochodzić z budżetów państw członkowskich, a Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspólnie przekażą 30 miliardów Euro;
 • Komisja zaproponowała uproszczenie kryteriów uzyskiwania pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przez nowelizację planu wydatków i zwiększenie zaliczek wypłacanych od początku 2009 r. Celem tych działań jest przyspieszenie uzyskania przez państwa członkowskie kwoty 1,8 miliarda Euro na aktywizację rynku pracy, skierowanie pomocy do obszarów najwrażliwszych, intensyfikację szkoleń, a także uzyskanie od Wspólnoty pełnego finansowania projektów w tym okresie, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • Komisja zasugerowała wprowadzenie zmian w Europejskim Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF), który został utworzony w celu ułatwienia zwalnianym pracownikom powrotu do pracy. Po ewentualnym zaakceptowaniu tych propozycji EGF będzie mógł szybciej interweniować finansowo w zakresie szkoleń i tworzenia miejsc pracy. Roczny budżet dostępny w ramach EGF sięga 500 milionów Euro.
 • Unia Europejska stworzyła nowy instrument mikrofinansowy umożliwiający uzyskanie mikrokredytów małym firmom i osobom, które straciły pracę i zamierzają podjąć działalność gospodarczą.

Promocja zatrudnienia 

 • Portale zatrudnienia EURES oferują pomoc osobom chętnym do pracy w innym kraju europejskim;
 • Inicjatywa „New Skills for New Jobs” ma na celu poprawę metod analizy i prognozowania przyszłych wymagań europejskiego rynku pracy. Pomoże ona w skuteczniejszym dobieraniu pracowników do posad i pozwoli lepiej zaplanować system szkoleń;
 • Europejska strategia zatrudnienia, będąca jednym z filarów strategii rozwoju i zatrudnienia w Unii Europejskiej, nadal jest podstawą do podejmowania przez państwa członkowskie skoordynowanych działań na rzecz promocji zatrudnienia w kontekście kryzysu;
 • Komisja zwiększyła intensywność monitorowania stanu zatrudnienia i sytuacji społecznej. Nowa inicjatywa obejmuje publikację serii miesięcznych raportów na temat zmieniającej się sytuacji.
 • Komisja Europejska przyjęła strategię „wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia” mającą na celu określenie priorytetów i działań zmierzających do zachowania miejsc pracy oraz niesienia pomocy osobom mającym trudności z powrotem na rynek pracy.

Współpraca z partnerami społecznymi 

 • Komisja pozostaje w bliskim kontakcie z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych w zakresie wpływu kryzysu gospodarczego i finansowego. W ramach tych relacji 19 marca 2009 r. odbył się szczyt trójstronny;
 • Report dotyczący relacji przemysłowych, opublikowany przez Komisję w lutym 2009 r., wskazywał na pozytywne rezultaty konstruktywnego dialogu między pracodawcami a związkami zawodowymi w zakresie zwalczania skutków kryzysu w UE.

Współpraca z partnerami międzynarodowymi 

 • UE odegrała wiodącą rolę na szczycie G20, który odbył się w Londynie 2 kwietnia 2009 r. Ustalono wówczas międzynarodowy plan działania na rzecz stymulacji gospodarki i poprawy regulacji sektora finansowego;
 • Na spotkaniu ministrów pracy z państw grupy G8, które odbyło się 30 marca 2009 r. członek Komisji — Władimir Spidla — przedstawił partnerom społeczny wymiar kryzysu.
 • Szczyt w sprawie zatrudnienia: 7 maja 2009 r. — wzmożone działania na rzecz promowania zatrudnienia i integracji społecznej w świetle kryzysu finansowego.