Ścieżka nawigacji

Wiadomości

„Social Agenda”: jak pokonać przeszkody związane z pracą w innym kraju UE

05/08/2013
„Social Agenda”: jak pokonać przeszkody związane z pracą w innym kraju UE © iStockphoto

Chociaż dyskryminacja pracowników z UE pracujących w innych krajach Unii ze względu na narodowość jest niezgodna z prawem od 1968 roku, w praktyce problem nie został jeszcze należycie rozwiązany.

Wielu Europejczyków zniechęca to do podejmowania i poszukiwania pracy w ramach jednolitego rynku, co jest szczególnie niepokojące podczas kryzysu, gdyż dane wskazują, że swobodny przepływ pracowników jest korzystny zarówno dla nich samych, jak i dla pracowników oraz pracodawców w państwie przyjmującym.

W kwietniu 2013 roku Komisja Europejska przedstawiła konkretne propozycje przezwyciężenia tych przeszkód. Są one tematem sierpniowego wydania magazynu „Social Agenda” .

W magazynie omówiono także związane z zatrudnieniem i sprawami społecznymi aspekty nowych ram budżetowych UE na lata 2014–2020 oraz europejskiego semestru 2013 na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – europejskie i krajowe zagadnienia polityczne łączą się tutaj w jedną całość.

Czy wiedzieli Państwo, że profil Socjalnej Europy na Facebooku jest najpopularniejszą ze wszystkich wyspecjalizowanych platform Komisji Europejskiej w mediach społecznościowych? Prezentujemy też aplikację dotyczącą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego !

Dane statystyczne zawarte w magazynie „Social Agenda” nr 34

  • W sprawozdaniu strategicznym dotyczącym realizacji polityki spójności UE w 2013 roku udokumentowano znaczny wzrost liczby osób, które otrzymywały wsparcie w obszarze zatrudnienia – z około 10 mln rocznie przed 2010 rokiem do około 15 milionów w późniejszym okresie – jak też znaczną poprawę wyników w zakresie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) po 2010 roku: stworzono prawie 400 tysięcy nowych miejsc pracy, z czego połowę w latach 2010–2011.
  • Od 2007 do końca 2011 roku w działaniach EFS na rzecz wspierania dostępu do zatrudnienia poprzez organizację szkoleń i inne formy pomocy udział wzięło 12,5 mln osób. Dwie trzecie wszystkich uczestników stanowiły osoby bierne zawodowo lub bezrobotne. W rezultacie prowadzonych działań 2,4 mln beneficjentów znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy od zakończenia interwencji.
  • W obszarze uczenia się przez całe życie wsparcie w ramach EFS otrzymało około 5 mln młodych osób. 5,5 mln uczestników stanowiły osoby nisko wykwalifikowane. W obszarze integracji społecznej programy objęły do tej pory ponad 14,5 mln odbiorców końcowych oraz zdołano dotrzeć do wielu grup docelowych.
  • Do początku lipca 2013 r. profil Socjalnej Europy na Facebooku polubiło 43 760 osób, a konto Socjalnej Europy na Twitterze miało na początku lipca 13 536 obserwujących.
  • W trzecim kwartale 2012 roku tylko 3,1% pracowników w UE mieszkało w innym kraju Unii niż ich własny. 15% nie rozważało pracy w innym państwie członkowskim, uznając, że istnieje zbyt wiele przeszkód to utrudniających.
  • Co roku między państwami członkowskimi UE przemieszcza się zaledwie 0,25% pracowników.
  • W 2012 roku w UE-27 pracowało 15,2 mln obywateli innych krajów, co stanowi 7% całkowitego zatrudnienia. Spośród tych zagranicznych pracowników 6,6 mln stanowili obywatele innych państw członkowskich UE, a 8,6 mln było obywatelami krajów spoza UE.

Magazyn „Social Agenda” jest dostępny w językach angielskim, francuskim i niemieckim.


…więcej wiadomości