Ścieżka nawigacji

Wiadomości

„Social Agenda” – zatrudnienie młodzieży

12/02/2014 „Social Agenda” – zatrudnienie młodzieży

W najnowszym wydaniu „Social Agenda” podkreślono potrzebę nowego podejścia do promowania zatrudnienia młodzieży w kontekście polityki zatrudnienia, społecznej i integracji: niezbędne jest połączenie pilnych, precyzyjnie ukierunkowanych działań bezpośrednio wspierających młodych ludzi z długofalowymi reformami strukturalnymi.

Nowe podejście uosabia gwarancja dla młodzieży, którą szefowie państw i rządów zgodzili się wdrożyć w całej UE. W numerze wyjaśniono:

Dane statystyczne zawarte w magazynie „Social Agenda” nr 36

  • Zgodnie z nowymi wieloletnimi ramami finansowymi państwa członkowskie mają obowiązek skierować co najmniej 23,1% środków z unijnych funduszy spójności do Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • W latach 2014–2020 w podwyższenie umiejętności Europejczyków i zwiększenie zatrudnienia zostanie zainwestowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 80 miliardów euro, a suma ta zostanie uzupełniona finansowaniem krajowym.
  • Stopa bezrobocia wśród młodzieży jest ponad dwukrotnie wyższa niż wśród osób dorosłych (23,6% w porównaniu do 9,5% w listopadzie 2013 r.).
  • 7,5 miliona osób w wieku od 15 do 24 lat nie pracuje, nie kształci się ani nie szkoli (jest to tzw. młodzież NEET). W 2012 r. odsetek młodzieży NEET wynosił 13,1% (wartość szacunkowa), a więc o 2,2 punktu procentowego więcej niż cztery lata wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 20%.
  • Rośnie długotrwałe bezrobocie wśród młodzieży: w 2012 r. ponad 32% bezrobotnych poniżej 25 roku życia pozostawało bez pracy przez więcej niż 12 miesięcy.
  • Od 2010 r. wysokiemu bezrobociu towarzyszą zwiększone trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk.
  • W pierwszym kwartale 2013 r. dzięki projektom finansowanym z programu Twoja pierwsza praca z EURES-em obsadzono 416 stanowisk, ułatwiono odbycie 262 rozmów kwalifikacyjnych w innym państwie UE, wypłacono 384 dodatki z tytułu przeprowadzki, aby pomóc poszukującym pracy młodym ludziom osiedlić się za granicą, wsparto 442 szkolenia przygotowawcze, a także 95 szkoleń integracyjnych zorganizowanych przez MŚP.

…więcej wiadomości