Ścieżka nawigacji

Wiadomości

„Social Agenda” – innowacje mają znaczenie także w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej

30/10/2013
„Social Agenda” – innowacje mają znaczenie także w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej © Imageglobe

W listopadowym wydaniu „Social Agenda” mowa jest o tym, że innowacje mogą pomagać w promowaniu wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, walce z ubóstwem, zapewnieniu pomyślnego przejścia do zielonej gospodarki oraz realizacji gwarancji dla młodzieży.

W „Social Agenda” nr 35 zamieszczono artykuł na temat nowego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020, który posłuży wsparciu innowacji i przedsiębiorstw społecznych, torując drogę do eksperymentów na większą skalę z wykorzystaniem nowego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na lata 2014–2020.

Dane statystyczne zawarte w magazynie „Social Agenda” nr 35:

  • Ponad 6 000 przedsiębiorców skorzystało już z pożyczek o łącznej wartości niemal 50 mln euro w ramach instrumentu mikrofinansowego Progress. Prawie 80% wspieranych mikroprzedsiębiorstw to nowe firmy działające od mniej niż trzech lat.
  • Od 100 do 150 lokalnych i regionalnych urzędników może z własnej inicjatywy zgłosić udział w trzeciej dorocznej konwencji Europejskiej Platformy Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, która odbędzie się w Brukseli w dniach 26–27 listopada.
  • W 2012 r. spośród 41 działających europejskich komitetów sektorowego dialogu społecznego 4 uzgodniły wiążące porozumienia dotyczące czasu pracy w żegludze śródlądowej, bezpieczeństwa i higieny pracy w branży fryzjerskiej, pracy w sektorze rybołówstwa morskiego oraz standardowych kontraktów zawodników w zawodowej piłce nożnej.
  • W państwach członkowskich w Europie Środkowej i Wschodniej wynegocjowanymi porozumieniami objętych jest 44% pracowników w porównaniu do 70% pracowników w pozostałych krajach UE.
  • Romowie stanowią znaczący odsetek ludności w Bułgarii (ok. 10%), na Słowacji (9%), w Rumunii (8%), na Węgrzech (7%) oraz w Grecji, Czechach i Hiszpanii (po 1,5–2,5%).
  • W Bułgarii i Rumunii co piąta osoba wchodząca na rynek pracy jest Romem.
  • Pełne włączenie Romów w rynek pracy mogłoby przynieść niektórym krajom korzyści gospodarcze szacowane na około 0,5 mld euro rocznie.
  • Dzięki programowi na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014–2020 finansowanie innowacji zwiększy się z 2–4 mln euro w ramach programu PROGRESS na lata 2007–2013 do 10–14 mln euro.
  • Z ogólnego budżetu EaSI w wysokości 919,5 mln euro w cenach bieżących (uwzględniając inflację) 61% środków zostanie przeznaczonych na oś PROGRESS, 18% na EURES, a 21% na oś mikrofinansowania/przedsiębiorczości społecznej.
  • W ostatnich trzech latach liczba ludzi żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym w Europie wzrosła o 4 mln.

…więcej wiadomości