Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Nieuws

Social Agenda — Europa’s ontbrekende ondernemers

19/06/2014 Social Agenda — Europa’s ontbrekende ondernemers

Social Agenda 37 neemt het nieuwe Europees Sociaal Fonds en het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014-2020 onder de loep.

Het Europees Sociaal Fonds investeert de komende zeven jaar meer dan tachtig miljard euro in EU-burgers. Zelfstandigen, tijdelijke werknemers en vaste medewerkers kunnen nu ook een beroep doen op het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014-2020 als ze hun baan hebben verloren ten gevolge van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen door de globalisering.

Bovendien benadrukt de publicatie dat regeringen het makkelijker moeten maken voor ondervertegenwoordigde en minder bevoorrechte groepen — Europa’s ontbrekende ondernemers — om bedrijven op te richten.

Dit nummer van Social Agenda verklaart hoe de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling de krachten hebben gebundeld om gegevens samen te voegen, seminars voor capaciteitsopbouw te organiseren en aanbevelingen te doen.

In Social Agenda 37 wordt ook besproken:

  • hoe kan worden deelgenomen aan de openbare onlineraadpleging met betrekking tot de tussentijdse evaluatie van de Europese groei- en werkgelegenheidsstrategie voor de periode 2010-2020;
  • hoe de kwaliteit van stages kan worden verbeterd;
  • hoe kan worden geanticipeerd op herstructureringen (zowel in de overheids- als de privésector) en daar beter mee kan worden omgegaan.

Statistieken in Social Agenda 37

■ Om het werkgelegenheidsniveau van voor de economische crisis opnieuw te bereiken, moet de EU 4 miljoen banen creëren.

■ In 2013 waren 216,4 miljoen EU-burgers aan het werk, onder wie 43,7 miljoen tijdelijke werknemers. Zo’n 9,9 miljoen onder hen (23 % van de tijdelijke werknemers) wilden liever méér uren werken. Daarnaast waren 26,2 miljoen burgers werkloos en 137,2 miljoen mensen niet economisch actief.

■ Vier miljoen mensen moeten de komende zeven jaar een beroep kunnen doen op niet-financiële materiële hulp (voedsel, kleding, schoeisel, zeep, shampoo …) via het nieuwe Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

■ Het webportaal van het pan-Europese onlinebanennetwerk EURES kent een gigantisch succes: het aantal geregistreerde werkzoekenden steeg van 175.000 in 2007 naar 1 100 000 in 2013. Het portaal omvat echter maar zo’n 30 % van de nationale banenpools.

Jaarlijks verhuizen zo’n 700 000 mensen naar een andere EU-lidstaat, en ongeveer 2,9 miljoen EU-burgers zouden dat willen doen.

Sinds 2002 zijn in de EU ruim 16 000 herstructureringen doorgevoerd, waarbij in totaal meer dan twee miljoen banen verloren gingen. De Europese Commissie heeft richtlijnen geformuleerd om beter te kunnen anticiperen op en omgaan met herstructureringen.

■ De werkloosheidscijfers in het algemeen en bij jongeren in het bijzonder lopen sinds 2008 uiteen voor de verschillende EU-lidstaten. Binnen de eurozone zijn grotere verschillen merkbaar in vergelijking met de EU in haar geheel.

■ Uit het jaarverslag voor 2012 van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) blijkt dat de helft van de werknemers die deelnam aan de 41 EFG-projecten die in het verslag worden besproken, tegen het einde van de financieringsperiode door het EFG een nieuwe baan had gevonden of aan de slag was gegaan als zelfstandige. Tal van anderen volgden een opleiding of bijscholing om hun kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst te vergroten.

■ Een op de drie stages in de EU voldoet niet aan de eisen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en inhoudelijke criteria. 45 % van de deelnemers aan een Eurobarometerenquête (april-mei 2013) over de ervaring van stagiairs in de EU heeft er één of zelfs meerdere stages op zitten. Slechts 27 % van de respondenten kreeg aan het eind van de stage een arbeidsovereenkomst aangeboden, terwijl 23 % onder hen de stage mocht verlengen.


…meer nieuws