Navigācijas ceļš

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

Definīcija

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ir viena no septiņām pamatiniciatīvām, kas ietilpst gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020”.

Iniciatīva veidota ar nolūku, lai ES valstis sasniegtu galveno mērķi — palīdzētu 20 miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības un sociālās atstumtības.

Platforma sāka darboties 2010. gadā un ilgs līdz 2020. gadam.

Atbalsts politikas īstenošanai

Platformas pamatā ir piecas rīcības jomas.

Stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis samazināt nabadzību veicina to, ka katru gadu Eiropas Komisijas gada izaugsmes pētījumā sociālajiem jautājumiem tiek piešķirta arvien lielāka nozīme.

Šie politikas pasākumi atbilst Komisijas sociālo ieguldījumu stratēģijai.

Būtiskākie pasākumi

ES dalībvalstu ekonomikas un strukturālo reformu pārraudzība Eiropas pusgadā

Visas ES dalībvalstis “Eiropas 2020” mērķi ir pārveidojušas valstu mērķos un izaugsmes stratēģijās. Atsevišķie valstu pasākumi jāsaskaņo, lai panāktu vēlamo ietekmi uz izaugsmi un lielāku kohēziju.

Rezultātu pārskats

Komisija ir noteikusi vairākas darbības, kas veicamas Eiropas līmenī, lai palīdzētu sasniegt mērķi mazināt nabadzību. Tās ir izskaidrotas Komisijas dienestu darba dokumentā, kas pievienots paziņojumam par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Komisija regulāri publicēs iegūto rezultātu pārskatu.

Platformas pasākumi, kas pabeigti

Platformas pasākumi, kas vēl tiek īstenoti

Eiropas platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ikgadējā sanāksme

Ikgadējā sanāksme ir lieliska iespēja politikas veidotājiem, nozīmīgākajām ieinteresētajām personām un cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši nabadzībā, rast dialogu.

2014. gada sanāksme Beļģijā, Briselē

2013. gada sanāksme Beļģijā, Briselē

2012. gada sanāksme Beļģijā, Briselē

2011. gada sanāksme Polijā, Krakovā