Navigācijas ceļš

Stratēģijas “Eiropa 2020” iniciatīvas

Cilvēks uz kāpnēm sniedzas pret ES karoga zvaigznēm

“Eiropa 2020” ir Eiropas Savienības izaugsmes stratēģija. Tai ir pieci vērienīgi mērķi, ko paredzēts sasniegt līdz 2020. gadam. Mērķi izvirzīti šādās jomās: nodarbinātība, inovācija, izglītība, sociālā iekļaušana, kā arī klimata aizsardzība un enerģētika.

Nodarbinātības, sociālo lietu un sociālās iekļaušanas jomā šajā stratēģijā ir trīs pamatiniciatīvas, kas uzskaitītas zemāk.

  • Jaunatne kustībā” — šīs iniciatīvas mērķis ir uzlabot jauniešu iespējas atrast darbu, palīdzot studentiem un praktikantiem iegūt darba pieredzi ārzemēs un uzlabojot Eiropā saņemtās izglītības un apmācības kvalitāti un pievilcīgumu.
  • “Jaunu prasmju un darbavietu programma” — tās mērķis ir stimulēt darba tirgus reformas un palīdzēt cilvēkiem apgūt tieši tās iemaņas, kas darba tirgū būs vajadzīgas nākotnē, radīt jaunas darbavietas un pārstrādāt ES tiesību aktus, kas regulē nodarbinātību.
  • Eiropas platforma cīņai pret nabadzību” – tās mērķis ir visos līmeņos aktīvāk strādāt pie tā, lai sasniegtu mērķi, par ko vienojusies ES: līdz 2020. gadam no nabadzības un sociālās atstumtības izraut vismaz 20 miljonus cilvēku.

Plašāk par stratēģiju “Eiropa 2020”