Navigācijas ceļš

Ārējās attiecības

Globuss uz puzles

Eiropas Komisija sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām un citām valstīm, lai:

 • sekmētu sociālo attīstību aiz ES robežām;
 • globalizācijas modeli veidotu uz godprātības pamatiem, jo tad visi no tās varētu gūt pēc iespējas lielāku labumu, vienlaikus mazinot negatīvās izpausmes;
 • gādātu par efektīvu politiku, kā sabalansēt ekonomisko un sociālo attīstību;
 • apmainītos ar labāko pieredzi;
 • palīdzētu sagatavot kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis dalībai ES.

Eiropas Komisija cenšas panākt, lai nodarbinātību un sociālos aspektus ņemtu vērā, ES formulējot savu vispārējo ārpolitiku. Tirdzniecības un attīstības sadarbības politikā Komisija sevišķu nozīmi pievērš ilgtspējīgas attīstības un pienācīgu darba apstākļu principiem.

Starptautiskās organizācijas un forumi

Komisija sadarbojas ar Starptautisko Darba organizāciju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un ANO, kā arī ar G20 valstīm un citām starptautiskajām organizācijām un forumiem, lai:

 • ņemtu vērā globalizācijas sociālos aspektus;
 • veicinātu pienācīgus darba apstākļus visās to izpausmēs:
  • darba ražīgums un darba devēja brīva izvēle,
  • darba tiesības, tostarp darba noteikumu pamatstandarti,
  • sociālā aizsardzība,
  • sociālais dialogs;
 • īstenotu izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju “Eiropa 2020”.

Potenciālās jaunās ES dalībvalstis (paplašināšanās)

ES vēlas uzlabot nodarbinātību un sociālo politiku visās valstīs, kas tiecas pievienoties ES. Tālab Komisija šajā jomā veido dialogu ar kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm un ik gadu novērtē panākumus, ko tās guvušas. Šie jautājumi tiek aplūkoti arī kandidātvalstu iestāšanās sarunās.

Komisija savā ES paplašināšanās stratēģijā 2010.-2011. gadam atzinīgi vērtēja vairāku paplašināšanās procesā iesaistīto valstu pūliņus iekļaut stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātes savas valsts reformu programmās.

Komisija cenšas nostiprināt cilvēkkapitāla nozīmi un palīdzēt izskaust sociālo atstumtību šajās valstīs, izmantojot pasākumus, kas paredzēti Pirmspievienošanās palīdzības instrumentā (IPA), it īpaši tā IV komponentē “Cilvēkresursu attīstība”, kura kandidātvalstīm palīdz sagatavoties dalībai ES saistībā ar kohēzijas politikas un Eiropas Sociālā fonda īstenošanu.

Citas kaimiņvalstis

ES sadarbojas ar kaimiņvalstīm sociālajā un nodarbinātības jomā, izmantojot Eiropas kaimiņattiecību politiku un tādas reģionālās iniciatīvas kā:

Eiropas Komisija risina sarunas par nolīgumu slēgšanu, iesaistās dialogā par politiku un dalās labākajā pieredzē par nodarbinātību un sociālajām lietām ar attiecīgajām valstīm.

Attīstītās valstis un jaunie tirgi

Sadarbības veidi ir šādi: