Navigācijas ceļš

Sociālās aizsardzības sistēmas — MISSOC

Kas ir MISSOC?

MISSOC ir ES izveidota informācijas sistēma, kurā dalībvalstis savstarpēji apmainās ar informāciju par sociālo aizsardzību. Tajā ir pieejama detalizēta, salīdzināma un regulāri atjaunināta informācija par valstu sociālās aizsardzības sistēmām angļu, franču un vācu valodā.

MISSOC ir publicētas salīdzināmas tabulas par sociālo aizsardzību, kas aptver:

  • 32 valsti (28 ES dalībvalstis, kā arī Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici),
  • 12 nozīmīgas sociālās aizsardzības jomas: finanses, veselības aprūpe, slimība, mātes stāvoklis, invaliditāte, vecums, personas, kas zaudējušas apgādnieku, negadījumi darbā un arodslimības, ģimene, bezdarbs, minimālie garantētie līdzekļi un ilgtermiņa aprūpe,
  • vairāk nekā 300 detalizētas kategorijas.

Turklāt izsmeļošais ievads, kas pievienots katrai salīdzināmajai tabulai, nodrošina transnacionālu pieeju katras sociālās aizsardzības jomas galvenajiem jēdzieniem un principiem. No 2011. gada MISSOC arī aktualizē informāciju valstu sociālā nodrošinājuma sistēmu ceļvežos, kas izstrādāti īpaši tiem cilvēkiem, kuri regulāri pārvietojas starp dažādām ES valstīm.

Sistēmā MISSOC tiek sagatavoti arī analītiski ziņojumi un gadskārtēji informācijas biļeteni, kā arī citas specializētas publikācijas. Arhīva materiālus par MISSOC darbību var pasūtīt MISSOC sekretariātā.

Kas ir MISSOC lietotāji?

Sistēmu MISSOC galvenokārt izmanto

  • politikas veidotāji un ES dalībvalstu ierēdņi,
  • zinātnieki un studenti,
  • cilvēki, kas dodas strādāt vai dzīvot uz kādu citu Eiropas valsti.

Kā informācija tiek atjaunināta?

Informācijas sistēmu MISSOC koordinē Eiropas Komisija. Tai palīdz sekretariāts. Katra sistēmā ietilpstošā valsts ieceļ vienu vai divus korespondentus no ministrijām vai iestādēm, kas atbild par sociālās drošības jautājumiem. Korespondenti regulāri atjauno salīdzināmās tabulas un valstu sociālās drošības sistēmu aprakstus.