Navigācijas ceļš

Ziņas

Sociālā programma. Jauniešu nodarbinātība

12/02/2014 Sociālā programma. Jauniešu nodarbinātība

Jaunākajā Sociālās programmas izdevumā ir uzsvērta nepieciešamība pēc jaunas pieejas nodarbinātības, sociālajai un integrācijas politikai nolūkā sekmēt jauniešu nodarbinātību — tas ir steidzami nepieciešamu, ļoti mērķtiecīgu pasākumu jauniešu tiešai atbalstīšanai un ilgākā termiņā veicamu strukturālo reformu apvienojums.

Garantija jauniešiem, kuru valstu un valdību vadītāji ir vienojušies ieviest visā Eiropas Savienībā, ietver šo jauno pieeju. Šajā izdevumā ir paskaidroti šādi jautājumi:

Sociālās programmas 36. izdevumā sniegtie statistikas dati

  • Jaunajā Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) ir ietverta prasība par to, lai dalībvalstis vismaz 23,1 % no ES kohēzijas fondu līdzekļu apjoma ir piešķir Eiropas Sociālajam fondam.
  • Laikā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas iedzīvotāju prasmju uzlabošanā un nodarbinātības palielināšanā ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību tiks ieguldīti vairāk nekā EUR 80 miljardi, un šī summa tiks papildināta ar valsts finansējumu.
  • Jauniešu bezdarba rādītāji ir vairāk nekā divas reizes augstāki nekā pieaugušo bezdarba rādītāji (23,6 % salīdzinājumā ar 9,5 % 2013. gada novembrī).
  • 7,5 miljoni cilvēku vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem nav nedz nodarbināti, nedz arī iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET). 2012. gadā nestrādāja un nemācījās 13,1 % jauniešu (pagaidu rādītājs), kas ir par 2,2 procentu punktiem vairāk nekā iepriekš — tas ir pieaugums vairāk nekā 20 % apmērā.
  • Palielinās jauniešu ilgtermiņa bezdarbs — 2012. gadā vairāk nekā 32 % bezdarbnieku vecumā līdz 25 gadiem bija bez darba ilgāk nekā 12 mēnešus.
  • Kopš 2010. gada augstie bezdarba rādītāji ir vērojami vienlaikus ar aizvien lielākām grūtībām atrast piemērotus darbiniekus.
  • 2013. gada pirmajā ceturksnī shēmas “Tava pirmā EURES darbavieta” ietvaros finansēto projektu rezultātā tika aizpildītas 416 vakances, tika sniegts atbalsts 262 darba interviju norisei citā ES dalībvalstī, tika piešķirti 384 pārcelšanās pabalsti nolūkā palīdzēt jaunajiem darbiniekiem iekārtoties uz dzīvi citā valstī, tika atbalstīti 442 sagatavošanas kursi, kā arī tika sniegts atbalsts 95 MVU mācību programmu īstenošanā integrācijas jomā.

…citas ziņas