Naršymo kelias

Išorės santykiai

Gaublys ant dėlionės

Europos Komisija bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir šalimis siekdama:

 • skatinti socialinį vystymąsi ne tik ES, bet ir už jos ribų;
 • skatinti sąžiningą globalizaciją ir prisidėti siekiant kuo didesnės globalizacijos naudos ir kuo mažesnių nuostolių dėl jos;
 • propaguoti veiksmingą politiką, kuria būtų padedama užtikrinti tiek ekonominę, tiek socialinę pažangą;
 • dalytis patirtimi;
 • šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms padėti rengtis ES narystei.

Europos Komisija stengiasi užtikrinti, kad ES formuluojant bendrą išorės politiką būtų atsižvelgiama į užimtumo ir socialinius aspektus. Vykdydama prekybos ir vystomojo bendradarbiavimo politiką Komisija visų pirma stengiasi įgyvendinti tvaraus vystymosi ir deramo darbo principus.

Tarptautinės organizacijos ir forumai

Komisija bendradarbiauja su Tarptautine darbo organizacija, EBPO, Jungtinėmis tautomis ir Didžiuoju dvidešimtuku (G20), bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir forumais siekdama:

 • propaguoti socialinį globalizacijos aspektą;
 • skatinti visiems užtikrinti deramą darbą. Jo elementai:
  • našus ir laisvai pasirenkamas darbas;
  • darbuotojų teisės, įskaitant pagrindinius darbo standartus;
  • socialinė apsauga;
  • socialinis dialogas;
 • atsižvelgti į ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos „Europa 2020“ išorės aspektą.

Numatomos naujos ES narės (ES plėtra)

ES siekia gerinti visų ES plėtros šalių užimtumo padėtį ir socialinę politiką. Šiuo tikslu Komisija su šalimis palaiko politinį dialogą ir kasmet vertina šalių kandidačių ir galimų šalių kandidačių pažangą. Šiais klausimais deramasi šalims kandidatėms artėjant prie tikslo tapti ES narėmis.

Komisijos bendroje 2010–2011 m. ES plėtros strategijoje pritariama daugelio ES plėtros šalių ketinimui strategijos „Europa 2020“ tikslus išreikšti nacionalinių reformų prioritetuose.

Komisija deda pastangas tose šalyse plėtoti žmogiškąjį kapitalą ir padėti kovoti su socialine atskirtimi naudodamasi Pasirengimo narystei pagalbos priemone (PNPP), visų pirma pagal jos IV komponentą „Žmogiškųjų išteklių vystymasis“, kuriuo šalims kandidatėms padedama pasirengti dalyvauti ES sanglaudos politikoje ir Europos socialinio fondo veikloje.

Kitos kaimyninės šalys

Su kaimyninėmis šalimis užimtumo ir socialiniais klausimais ES bendradarbiauja pagal Europos kaimynystės politiką ir dalyvaudama regioninėse iniciatyvose, kaip antai:

Europos Komisija su atitinkamomis šalimis derasi dėl susitarimų, rengia politinius dialogus ir dalijasi patirtimi užimtumo ir socialinių reikalų srityje.

Išsivysčiusios šalys ir sparčiai augančios rinkos

Bendradarbiavimas vyksta šiais būdais: