Naršymo kelias

Socialinės apsaugos sistemos. MISSOC

Kas yra MISSOC?

MISSOC yra ES tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistema, kuria naudojantis anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis teikiama išsami, palyginama ir reguliariai atnaujinama informacija apie nacionalines socialinės apsaugos sistemas.

MISSOC skelbia socialinės apsaugos lyginamąsias lenteles, kuriose pateikiama:

  • informacija apie 32 šalį: 28 ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją;
  • 12 pagrindinių socialinės apsaugos sričių (finansavimas, sveikatos priežiūra, ligos, motinystė, invalidumas, senatvė, maitintojo netekę asmenys, susižeidimai darbe ir profesinės ligos, šeima, nedarbas, minimalūs garantuojami ištekliai bei ilgalaikė priežiūra) duomenys;
  • daugiau kaip 300 kategorijų.

Be to, informacinėje medžiagoje, kurioje supažindinama su lyginamosiomis lentelėmis, bendrai paaiškinamos pagrindinės kiekvienos socialinės apsaugos srities sąvokos ir principai. Nuo 2011 m. naudojantis sistema MISSOC taip pat turi būti atnaujinti įvairūs nacionalinių socialinės apsaugos sistemų vadovai, skirti į kitas Europos šalis persikeliantiems piliečiams.

Naudojantis MISSOC taip pat parengiama MISSOC analizė, metinis informacinis biuletenis ir kiti specializuoti leidiniai. Su MISSOC veikla susijusią archyvinę medžiagą galima gauti iš MISSOC sekretoriato.

Kas naudojasi MISSOC?

MISSOC naudojasi:

  • ES šalių politikos formuotojai ir pareigūnai,
  • mokslo darbuotoja ir studentai,
  • į kitą Europos šalį gyventi ar dirbti išvykstantys asmenys.

Kaip atnaujinama informacija?

MISSOC koordinuoja Europos Komisija, kuriai padeda jos paskirtas sekretoriatas. Kiekviena iš sistemos šalių paskiria vieną arba du atstovus iš valstybių narių ministerijų arba kitų institucijų, atsakingų už socialinę apsaugą. Atstovai periodiškai atnaujina lyginamąsias lenteles ir nacionalinių socialinės apsaugos sistemų vadovus.