Naršymo kelias

ES skiria dėmesį socialiniam ekonominės krizės aspektui

ES skiria dėmesį socialiniam ekonominės krizės aspektui

Europos Sąjunga didina pastangas užimtumui ir socialinei aprėpčiai skatinti įgyvendindama kovos su ekonomikos ir finansų krize strategiją.

ES fondų mobilizavimas 

 • 2008 m. lapkričio mėn. Europos Komisija paskelbė apie 200 milijardų eurų vertės atkūrimo paketo parengimą. Maždaug 170 milijardų eurų bus gauta iš valstybių narių biudžetų, o ES ir Europos investicijų bankas (EIB) kartu pateiks 30 milijardų eurų;
 • Komisija pasiūlė supaprastinti paramos iš Europos socialinio fondo (ESF) gavimo kriterijus, perprogramuoti išlaidas ir padidinti išankstinius mokėjimus nuo 2009 m. pradžios, kad valstybės narės galėtų anksčiau gauti iki 1,8 milijardo eurų sumą, skirtą aktyvioms darbo rinkos strategijoms stiprinti, paramai perskirstyti labiausiai pažeidžiamoms grupėms, imtis veiksmų įgūdžiams gerinti ir, prireikus, prašyti visiško Bendrijos finansavimo projektams šiuo laikotarpiu;
 • Komisija pasiūlė pakeisti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF), kuris buvo sukurtas siekiant padėti atleistiems darbuotojams grįžti į darbą. Jei pasiūlymai bus priimti, jie leis EGF greičiau įsikišti teikiant paramą mokymo ir įdarbinimo sistemoms. Metinis EGF biudžetas siekia 500 milijonų eurų.
 • Europos Sąjunga parengė naują Europos mikrofinansų priemonę teikti mikrokreditus smulkiajam verslui ir žmonėms, kurie neteko darbo bei nori pradėti savo smulkųjį verslą.

Užimtumo skatinimas 

 • Europos darbo mobilumo portalas EURES teikia paramą ieškantiesiems darbo, kurie nori pasinaudoti teise dirbti kitoje Europos valstybėje;
 • iniciatyva „New Skills for New Jobs“ siekiama gerinti Europos gebėjimus analizuoti ir prognozuoti, kokių kvalifikacijų ekonomikai reikės ateityje. Tai padės žmonėms geriau pasirengti siūlomoms darbo vietoms ir leis numatyti mokymo poreikius;
 • Europos užimtumo strategija, viena svarbiausių ES augimo ir darbo vietų strategijos dalių, ir toliau padeda valstybėms narėms imtis koordinuotų veiksmų skatinant užimtumą krizės metu;
 • Komisija patobulino užimtumo ir socialinės situacijos stebėjimą ir pradėjo skelbti naują mėnesinių stebėsenos ataskaitų seriją apie greitai kintančiai situaciją.
 • Europos Komisija priėmė bendrą įsipareigojimą užimtumui, kuriame nurodomi svarbiausi prioritetai ir veiksmai siekiant išsaugoti darbo vietas ir padėti su sunkumais susiduriantiems asmenims, tuo pačiu grindžiant kelią atsigavimui.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 • Komisija palaiko glaudžius ryšius su darbdavių ir profesinių sąjungų atstovais, siekdama aptarti ekonomikos ir finansų krizės poveikį, įskaitant aukšto lygio trišalį viršūnių susitikimą, vykusį 2009 m. kovo 19 d.;
 • Pramonės darbo santykių ataskaitoje, kurią Komisija paskelbė 2009 m. vasario mėn., nurodoma, kad konstruktyvus dialogas tarp darbdavių ir profesinių sąjungų gali padėti ES įveikti krizę.

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais 

 • ES aktyviai dalyvavo G20 (Didžiojo dvidešimtuko) šalių viršūnių susitikime Londone 2009 m. balandžio 2 d., per kurį sutarta dėl tarptautinių veiksmų siekiant skatinti ekonomiką ir tobulinti finansų sektoriaus reguliavimą;
 • komisaras Vladimir Špidla su savo kolegomis iš G8 (Didžiojo aštuntuko) šalių aptarė socialinį krizės matmenį G8 šalių darbo reikalų ministrų susitikime 2009 m. kovo 30 d.
 • Viršūnių susitikimas užimtumo klausimais: 2009 m. gegužės 7 d. – didinamos pastangos užimtumui ir socialiniam įtraukimui skatinti atsižvelgiant į finansų krizę.