Naršymo kelias

Darbo teisė

Kas yra darbo teisė?

Tai teisės aktai, kuriais apibrėžiamos jūsų, kaip darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos darbo vietoje.

Bendrijos lygmeniu darbo teisė taikoma dviem pagrindinėms sritims:

  • darbo sąlygoms, įskaitant darbo laiką, darbą ne visą darbo laiką ir terminuotą darbą bei darbuotojų komandiravimą;
  • darbuotojų informavimui ir konsultavimui, įskaitant kolektyvinį atleidimą iš darbo ir įmonių perdavimą. 

Kaip veikia darbo teisės sistema? 

50 metų Europos bendrija stengėsi pasiekti aukštą užimtumo ir socialinės apsaugos lygį, gerinti gyvenimo bei darbo sąlygas ir užtikrinti ekonominę bei socialinę sanglaudą.

Todėl Europos bendrijos (EB) vaidmuo – remti ir papildyti valstybių narių socialinės politikos veiklą, atitinkančią EB sutarties, ypač 136–139 straipsnių nuostatas.

Tam EB priima teisės aktus, kuriais ES lygmeniu apibrėžiami minimalūs darbo ir užimtumo sąlygų bei darbuotojų informavimo ir konsultavimo reikalavimai. Tada valstybės narės Bendrijos teisę perkelia į nacionalinę teisę ir ją įgyvendina, taip užtikrindamos panašią jūsų teisių ir pareigų apsaugą visoje ES. Nacionalinės valdžios institucijos, tarp jų teismai, prižiūri, kad būtų vykdomos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės. Komisija kontroliuoja ES teisės perkėlimą ir sistemingai stebi, kad ji būtų teisingai įgyvendinama. Europos Teisingumo Teismas atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant ginčus ir teikia teisines konsultacijas teisės aiškinimo klausimais, kuriuos užduoda nacionaliniai teismai. 

Pasiekti rezultatai

Priėmus teisės aktus, kuriais nustatyti minimalūs reikalavimai, pagerinti darbo standartai ir įtvirtintos darbuotojų teisės. Tai vienas iš didžiausių Europos Sąjungos socialinės politikos srities laimėjimų.

Iš pradžių EB darbo teisės tikslas buvo užtikrinti, kad sukūrus bendrąją rinką nenukentėtų darbo standartai ir nebūtų iškraipoma konkurencija.

Dabar darbo teisė yra pagrindinė priemonė užtikrinti ne tik aukštą užimtumo lygį ir tvarų ekonomikos vystymąsi, bet ir kad visoje Europos Sąjungoje būtų nuolat gerinamos gyvenimo ir darbo sąlygos.

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“