Cosán nascleanúna

An Óige ag Bogadh

Is pacáiste cuimsitheach é An Óige ag Bogadh de thionscnaimh bheartais faoi oideachas agus fostaíocht do dhaoine óga san Eoraip. Arna sheoladh in 2010, is cuid den straitéis Eoraip 2020 d'fhás cliste, inbhuanaithe, cuimsitheach é.

Cuspóirí

Is í is aidhm do An Óige ag Bogadh oideachas agus infhostaitheacht daoine óga a fheabhsú, dífhostaíocht i measc na n-óg a laghdú agus ráta fostaíochta i measc na n-óg a mhéadú – ar aon dul le sprioc foriomlán an AE chun ráta fostaíochta 75% a bhaint amach don daonra in aois fostaíochta (20-64 bliain d'aois) – tríd an méid a leanas:

 • oideachas is oiliúint níos ábhartha do riachtanais daoine óga a chur ar fáil
 • níos mó daoine a spreagadh chun buntáiste a bhaint as deontais AE do staidéar nó d'oiliúnt i dtír eile
 • tíortha AE a spreagadh chun bearta a ghlacadh chun an trasdul idir oideachas agus obair a éascú.

Modhanna

 • Beartas a chomhordú chun gníomhaíocht a aithint agus a spreagadh ag léibheal an AE agus ag an leibhéal náisiúnta;
 • Gníomhaíochtaí sonracha dírithe ar dhaoine óga – ar nós na gníomhaíochta ullmhúcháin 'Do chéad phost EURES' do shoghluaiseacht margaidh shaothair laistigh den AE, agus breis tacaíochta d'fhiontraithe óga tríd an tSaoráid Eorpach um dhul chun cinn micrea airgeadais.

Cad ina thaobh daoine óga?

 • Tá thart ar 5.5 milliún duine óg dífhostaithe san AE, rud a fhágann nach féidir le duine as cúigear faoi bhun 25 bliana d'aois atá toilteanach obair a dhéanamh post a fháil.
 • Tá an ráta dífhostaíochta i measc daoine óga os cionn 25% – dhá oiread an ráta do gach aoisghrúpa le chéile agus nach mór 3 oiread an ráta do dhaoine os cionn 25 bliana d'aois.
 • Níl post ag 7.5 milliún duine idir 15-24 bliana d'aois is níl clár oideachais ná oiliúna idir lámha acu.

Suíomh Gréasáin um an Óige ag Bogadh – breis eolais ar fáil agus naisc phraicticúla do dhaoine óga a bhfuil suim acu sa staidéar, nó san obair thar lear.

Tionscnamh Nua um Dheiseanna don Aos Óg – gníomhaíochtaí le dífhostaíocht i measc na n-óg a ísliú.

  Scaip

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+