Navigatsioonitee

Uudised

Social Agenda – noorte tööhõive

12/02/2014 Social Agenda – noorte tööhõive

Ajakirja Social Agenda värske number on pühendatud vajadusele leida uus lähenemisviis tööhõive-, sotsiaal- ja kaasamispoliitikale noorte tööhõive parandamiseks. Vaja on rakendada kiireloomulisi ja täpselt suunatud meetmeid otseselt noorte toetamiseks, kombineerides neid pikemaajaliste struktuurireformidega.

Seda uut lähenemisviisi esindab noortegarantii, mille kasutusele võtmises kogu Euroopa Liidu ulatuses on riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil juba kokku lepitud. Käesolevas väljaandes selgitatakse:

  • noortegarantii sisu;
  • kuidas uus Euroopa Sotsiaalfond 20142020 moodustab raamistiku nii noortegarantii kui ka noorte tööhõive algatuse haldamiseks;
  • kuidas Euroopa tööhõiveasutuste ja ‑organisatsioonide võrgustik (EURES) aitab noortel ja tööandjatel laiendada oma töö- või vajalike oskustega töötajate otsinguid kogu Euroopa Liidu ulatuses.

Arvandmeid Social Agenda 36. numbrist:

  • Uue mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) kohaselt peavad liikmesriigid suunama vähemalt 23,1% oma ELi Ühtekuuluvusfondi vahenditest Euroopa Sotsiaalfondi.
  • Ajavahemikul 2014–2020 investeeritakse eurooplaste oskuste täiendamisse ja tööhõive suurendamisse Euroopa Sotsiaalfondi kaudu üle 80 miljardi euro, millele lisanduvad veel riiklikud investeeringud.
  • Noorte töötuse määr on täiskasvanute omast enam kui kaks korda kõrgem (2013. a novembri seisuga vastavalt 23,6% ja 9,5%).
  • 7,5 miljonit inimest vanuserühmas 15–24 eluaastat ei tööta ega omanda haridust või kutset (nn NEETid). 2012. aastal kuulus NEETide hulka hinnanguliselt 13,1% noortest, mis on 2,2 protsendipunkti enam kui neli aastat tagasi ehk nende osakaal on kasvanud üle 20%.
  • Noorte pikaajaline töötus kasvab: 2012. aastal oli üle 32% alla 25aastastest töötutest olnud tööta üle aasta.
  • 2010. aastast on suure töötuse kõrval aina suuremaid raskusi vabade töökohtade täitmisega.
  • 2013. aasta esimese kvartali jooksul aitasid algatuse „Sinu esimene EURESi töökoht” rahastatavad projektid täita 416 vaba töökohta, toetada 262 tööintervjuu läbiviimist teises liikmesriigis, jagada 384 kolimistoetust noorte tööleidjate abistamiseks teise riiki elama asumisel, toetada 442 ettevalmistuskursust ja ka 95 VKE integratsioonikoolitust.

veel uudiseid