Navigatsioonitee

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm

Määratlus

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm on üks seitsmest aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatustest.

See on loodud selleks, et aidata saavutada strateegia üht peaeesmärki – päästa 20 miljonit inimest vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest.

Programm algatati 2010. aastal ning see kestab aastani 2020.

Poliitiline vastus

Tegevusprogramm põhineb viiel tegevusvaldkonnal.

Strateegia „Euroopa 2020” vaesuse vähendamise eesmärk soodustab suurema tähelepanu pööramist sotsiaalküsimustele Euroopa Komisjoni iga-aastases majanduskasvu analüüsis.

Eespool nimetatud poliitilised meetmed on kooskõlas sotsiaalsete investeeringute käsitlusega.

Põhimeetmed

ELi liikmesriikide majandus- ja struktuurireformide jälgimine Euroopa semestri raames.

Kõik liikmesriigid on strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide alusel määratlenud riiklikud eesmärgid ja majanduskasvu edendava poliitika. Üksikute liikmesriikide jõupingutusi tuleb kooskõlastada, et saavutada soovitud mõju majanduskasvule ja parem ühtekuuluvus.

Tulemustabel

Komisjon on määranud kindlaks mitmed Euroopa tasandil rakendatavad meetmed, millega püütakse saavutada vaesuse vähendamisega seotud eesmärki. Neid on selgitatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi käsitlevale teatisele lisatud komisjoni talituste töödokumendis.

Komisjon avaldab regulaarselt tulemustabeli tehtud edusammudest.

Tegevusprogrammi meetmed − lõpuleviidud

Tegevusprogrammi meetmed − käimasolevad

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi iga-aastane kohtumine

Iga-aastane kohtumine annab väärtusliku võimaluse dialoogiks poliitikakujundajate, peamiste sidusrühmade ja vaesust kogenud inimeste vahel.

2014. aasta kohtumine Belgias Brüsselis 

2013. aasta kohtumine Belgias Brüsselis

2012. aasta kohtumine Belgias Brüsselis

2011. aasta kohtumine Poolas Krakówis