Διαδρομή πλοήγησης

Νεολαία σε κίνηση

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την εκπαίδευση και την απασχόληση που απευθύνεται στους νέους της Ευρώπης. Ξεκίνησε το 2010 στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Στόχοι

Στόχος της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων, να μειώσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησής τους, σύμφωνα με τον γενικότερο στόχο της ΕΕ για ποσοστό απασχόλησης 75% του συνολικού ενεργού πληθυσμού (20-64 ετών):

 • προσαρμόζοντας καλύτερα την εκπαίδευση και κατάρτιση στις ανάγκες των νέων
 • ενθαρρύνοντας τους νέους να επωφεληθούν από τις υποτροφίες που χορηγεί η ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη χώρα
 • παροτρύνοντας τις χώρες της ΕΕ να λάβουν μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. 

Μέθοδοι

 • Συντονισμός της πολιτικής για τον εντοπισμό και την προώθηση δράσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη
 • Δράσεις ειδικά σχεδιασμένες για τους νέους, όπως η προπαρασκευαστική δράση 'Η πρώτη σου δουλειά EURES' για την κινητικότητα στην αγορά εργασίας της ΕΕ, και η στήριξη νέων επιχειρηματιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων "Progress".

Γιατί δίνεται έμφαση στους νέους;

 • Σήμερα υπάρχουν στην ΕΕ 5,5 εκατομμύρια άνεργοι νέοι, δηλαδή 1 στους 5 νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που επιθυμούν να εργαστούν δεν μπορεί να βρει δουλειά.
 • Το ποσοστό ανεργίας των νέων ξεπερνά το 20%, δηλαδή είναι διπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού για όλες τις ηλικιακές ομάδες και τρεις φορές μεγαλύτερο του ποσοστού για τα άτομα άνω των 25 ετών.
 • Σήμερα 7,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης.

Ο δικτυακός τόπος Νεολαία σε κίνηση παρέχει περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμους συνδέσμους για τις δυνατότητες σπουδών, κατάρτισης και απασχόλησης των νέων στο εξωτερικό.

Δράσεις της πρωτοβουλίας "Ευκαιρίες για τους νέους" που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας των νέων.

  Διαδώστε το

 • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+